تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

در خصوص مسایل مختلف www.x95.blogfa.com

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

سيد همايون سليمي
تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل در خصوص مسایل مختلف www.x95.blogfa.com

تعبیر خواب مرده انسان

منوچهر مطیعی تهرانی:
در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می‌رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می‌برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می‌کنند امارت و فرمان روائی می‌دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می‌شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می‌تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می‌دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی بدست می‌آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.


برچسب‌ها: تعبیر خواب مرده انسان

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 17:4 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب چشم

منوچهر مطیعی تهرانی:
آن چه در زندگی ما عزیز و گرامی است در خواب‌های ما به صورت چشم ظاهر می‌شود. اگر در خواب احساس کنید که دیدگان شما کم فروغ شده بهتر است مراقب مال و فرزند خویش باشید و چنان چه ببینید کور شده اید و جایی را نمی‌بینید خواب شما از گمراهی خبر می‌دهد. ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند یک چشمش کور است یک نیمه از دین خود را از دست می‌دهد و اگر هر دو چشم او کور باشد کافر می‌شود. چنان چه در خواب ببینید که به چشم خود سرمه کشیده اید کاری می‌کنید که در نظر مردم عزیز و محترم می‌شوید. اگر کسی ببیند که یک چشم اضافی دارد و منحرف می‌شود، به خود بینی و غرور و انحراف اخلاقی گرفتار می‌گردد. چنان چه در خواب ببینید یک چشم شما را کنده اند چیزی را که خیلی دوست می‌دارید از شما می‌گیرند. اگر در خواب ببینید که چشم شما سیاه شده به طوری که هیچ سفیدی ندارد و به زبان دیگر همه چشم مردمک شده نشان از تکبر و خودخواهی است یا چشم شما به دنبال چیزی می‌رود که تحصیل آن در مصلحت شما نیست. اگر ببینید که چشم شما سرخ شده و رگه‌های خونین دارد غمی برای شما می‌رسد و مالی از دستتان می‌رود. اگر ببینید که چشم قشنگ تر از زمان بیداری را دارید با زنی انیس می‌شوید که خردمند و با دانش است یا صاحب فرزندانی می‌شوید که البته بستگی دارد به سن و سال و شرایط بیننده خواب. اگر چشمتان در خواب بزرگتر از زمان بیداری به نظر می‌رسید بی بند و با و سهل انگار می‌شوید. اگر ببینید یک چشم دارید ،سخن زشت می‌شنوید. اگر دیدید که چندین چشم دارید فریب دنیا را می‌خورید.


برچسب‌ها: تعبیر خواب چشم

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 17:2 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب چوپان

منوچهر مطیعی تهرانی:
چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان بوده اند و خود چوپان انسانی است پاک و آزاده که پاسدار یکی از بزرگترین نعمات خداوند است. دیدن چوپان در خواب بسیار نیکو است و چه بسیار پیامبران و اولیا در رویاهای صادقانه، به شکل و هیئت چوپانان ظاهر می‌شوند و مبشر الطاف و عنایات الهی قرار می‌گیرند. دیدن چوپان در خواب به هر حال و صورتی که باشد خوب است و بهتر است اگر چوپان چوبدست در دست و گوسفندانی در پیش داشته باشد در این صورت می‌تواند یکی از فرشتگان مقرب باشد که بر بیننده خواب ظاهر شده است. اگر چوپانی به آن صورت که گفته شد در خواب ببینید ارتقا شان و جاه می‌یابید و به نعمت و رفاه می‌رسید و اگر با چوپان سخن بگوئید بشارتی به شما می‌رسد. اگر چوپانی را با گوسفندان ببینید که به طرف شما می‌آید خیلی بهتر از این است که چوپانی از شما دور شود و فاصله بگیرد و در واقع پشت چوپان به طرف شما باشد. اگر چوپانی از طرف افق روشن بیاید رویائی است آسمانی و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب می‌دهد. اگر چوپان آشنا باشد یعنی یکی از آشنایان یا خویشان خود را در کسوت چوپان ببینید او هر کس هست به نعمت و رفاه می‌رسد. به او بشارت بدهید. اگر نا آشنا با شد فقط خود شما از این خواب بهره مند می‌گردید. اگر از چوپان چیزی بگیرید و بخورید خوب است ولی اگر چوپان چیزی از شما گرفت یا خواست بگیرد که شما نداشتید تا بدهید تحقیق کنید شاید واجب ساقط شده ای داشته باشید که انجام نداده اید. تکلیفی بر گردن شما هست که باید انجام شود و شاید مدیون نباشید و باید صله ارحام کنید. به هر حال دیدن چوپان در خواب خوب است.


برچسب‌ها: تعبیر خواب چوپان

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 17:0 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب ماشین

تام چت ویندرا:
انواع اتومبیلها مانند اتوبوس و سواری و غیره را زیر عنوان اتومبیل می‌آوریم اگر ببیند با اتوبوس به سفر می‌رود، دلیل آن باشد که آرزو دارد در اجتماعات حضور یابد و با احترام با او بر خورد شود، او خواستار زندگی غیر منزوی است و در این راه موفق می‌شود اگر ببیند نتوانست خودش را به اتوبوس برساند، دلیل آنست که جسما و روحا خشته است و توان همپایی با زندگی پر تلاش را ندارد، او می‌خواهد حضوری فعال در زندگی داشته باشد، اما دلایلی برای دلسردیش وجود دارد اگر ببیند سوار اتوبوس عوضی شد، تعبیر آنست که دچار تردید است و کاری را که در پیش دارد به درستی آن اطمینان ندارد، رفتن راه اشتباه با اتومبیل نیز چنین تعبیری دارد در توضیح این قسمت می‌توان گفت بخشی از شخصیت خواب بین در زندگی راهی را می‌پسندد که بخش دیگر وجودش آن را نمی‌پسندد اگر ببیند بر اتوبوس شلوغی سوار است، به حرفه ای سود آور اما جنجالی می‌پردازد که علی رغم سودی که عاید می‌آید از آن راضی نیست، او در عرصه ای فعالیت خواهد کرد که پر از رقابت خواهد بود اگر ببیند که می‌خواست سوار اتوبوس شود اما پول بیلیت را نداشت، تعبیر آنست که به واقعیتهای زندگی بی توجه است و باید به حقایق بیشتر بپردازد تا خیالپردازی اگر ببیند توانست با اتوبوس خودش را به خانه برساند، نشانه آن است که خواب بین در طلب چیزی است که به آن می‌رسد و در حل و فصل مشکلات خود موفق می‌شود اگر درخواب اتومبیل خودش را ببیند، دلیل آنست که آدم خودبینی است و به خودش بیش از دیگران توجه دارد اگر ببیند جایی از اتومبیلش نقص پیدا کرده است عارضه ای ایجاد می‌شود، مثلا اگر چرخ اتومبیل خراب بود پای او دچار ناراحتی می‌شود اگر اتومبیل نو وشیکی در خواب ببیند، چنانچه اتومبیل متعلق به خودش نباشد به خواهر، همسر و یا معشوقه ای زیبا دلالت می‌کند اگر اتاق اتومبیلش را بی عیب و نقص ببیند، دلیل آنست که دچار کسالت روحی است و از لحاظ جنسی مشکلاتی دارد اگر ببیند چرخهای اتومبیلش را پر باد کرد دلیلش انست که خواب بین نیاز دارد میل جنسی خود را ارضا کند اگر ببیند بنزین اتومبیلش تمام شد و ایستاد، دلیل آنست که تحرک لازم را برای زندگی و کارهای مفید از دست داده است و باید در فکر ایجاد تحرک باشد اگر ببیند فرمان یا ترمز اتومبیلش خوب کار نمی‌کند، رویای بد طالعی است که معنای آن پرو بال گرفتن بیش از حد غرایز حیوانی است و خاب بین در مهار غرایز خود نا موفق است اگر ببیند اتومبیلش را بیش از حد پر از باد کرده است، تعبیر آنست که خواب بین دست به کارهایی می‌زند که نمی‌تواند همه را به سرانجام برساند و اصطلاحا با یک دست می‌خواهد چند هندوانه بردارد اگر اتومبیل کهنه و فرسوده ای را ببیند، دلیل انست که از لحاظ روحی و حتی جسمی، علی رغم ظاهر، پیر و فرسوده است اگر ببیند به هنگام رانندگی مقررات راهنمایی را نقص کرد، تعبیر آنست که از عاقبت کارهایی که انجام می‌دهد نگران است و با اطمینان خاطر کاری را که به آن دست زده است ادامه نمی‌دهد اگر ببیند با اتومبیل خود به سفر می‌رود و دیگری را به همراه دارد، تعبیر آنست که قصد تغییراتی در زندگی خود دارد و می‌خواهد ازدواج کند، اگر زن است قصد شوهر کردن دارد اگر ببیند با اتومبیل در پیاده روی رانندگی می‌کند، دلیل آنست که میل به اعمال آزار دهنده دارد و دلش می‌خواهد دیگران را بیازارد اگر ببیند اتومبیلی او را زیر گرفت، تعبیر آنست که از مورد تجاوز واقع شدن بیمناک است و این تصور باعث می‌شود در مقابل دیگران جبهه گیری کند توضیح : چون مدت زیادی نیست که حضور ماشین در زندگی انسان به صورت فعال در امده است و در این مدت کوتاه همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و آن را زیر سلطه خود در آورده است، به طور طبیعی در ناخود آگاه انسان نیز جای خاصی را اشغال کرده است و در تعابیر امروزی از رویا‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماشین در مجموع به هر چیزی می‌گوییم که موتوری باعث حرکت ان می‌شود و در تعبیرخوابهای امروزی با اندکی تغییر جای اسب، استر و شتر و... را می‌گیرد، به عنوان مثال تعبیر رویایی مانند افتادن از اسب می‌تواند با واژگون شدن اتومبیل برابری مند و هم مضمون باشد...


برچسب‌ها: تعبیر خواب ماشین

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 21:41 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب موش

منوچهر مطیعی تهرانی:
همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می‌دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می‌رانید و دور می‌کنید.


برچسب‌ها: تعبیر خواب موش

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 21:40 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب مرده

منوچهر مطیعی تهرانی:
مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می‌کنید یا مهمانی برای شما می‌رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می‌برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید..


برچسب‌ها: تعبیر خواب مرده

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 21:39 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب مسجد

منوچهر مطیعی تهرانی:
مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می‌گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می‌دهید. اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می‌گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می‌شود از سختی و بدبختی نجات می‌یابد. اگر کسی ببیند در مسجد نماز می‌گذارد یا در وضو خانه وضو می‌گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می‌گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود. اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می‌گذارد کاری بر مبنای درست انجام می‌دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می‌خواند کاری خلاف انجام می‌دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می‌کند. اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می‌رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می‌طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می‌دهد.


برچسب‌ها: تعبیر خواب مسجد

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 21:38 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب زن

منوچهر مطیعی تهرانی:
ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می‌گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می‌باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می‌شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند.معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان‌های مختلف فرق می‌کند، چاقی و لاغری را معیار نمی‌گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی. از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می‌شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها را به خود بینندگان خوابها وا می‌گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می‌شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند..


برچسب‌ها: تعبیر خواب زن

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 17:39 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب گنجشک

منوچهر مطیعی تهرانی:
گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی‌ها و میوه‌ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی‌پاید و زود از چنگ دارنده آن می‌رود. برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است. به طور سمبلیک هوس‌های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می‌دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می‌پرد و می‌رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می‌شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمائید. اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می‌گویند و عیب جوئی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند..


برچسب‌ها: تعبیر خواب گنجشک

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:29 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب مسجد

منوچهر مطیعی تهرانی:
مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می‌گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می‌دهید. اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می‌گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می‌شود از سختی و بدبختی نجات می‌یابد. اگر کسی ببیند در مسجد نماز می‌گذارد یا در وضو خانه وضو می‌گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می‌گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود. اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می‌گذارد کاری بر مبنای درست انجام می‌دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می‌خواند کاری خلاف انجام می‌دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می‌کند. اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می‌رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می‌طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می‌دهد.


برچسب‌ها: تعبیر خواب مسجد

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:28 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب وضو

منوچهر مطیعی تهرانی:
وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می‌سازد از غم و رنج رهایی می‌یابد. ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می‌کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می‌گیرد، از بیماری شفا می‌یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می‌آید اگر در خواب ببینید که وضو می‌گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می‌گوید مشکلاتی برای شما پیش می‌آید و درمانده می‌شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.


برچسب‌ها: تعبیر خواب وضو

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:27 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب کلاغ

منوچهر مطیعی تهرانی:
کلاغ در خواب‌های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می‌گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می‌رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می‌خورید مال حرام بدست می‌آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می‌رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.


برچسب‌ها: تعبیر خواب کلاغ

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:24 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب طلاق

منوچهر مطیعی تهرانی:
از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می‌کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می‌شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می‌دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می‌انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می‌افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می‌گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.


برچسب‌ها: تعبیر خواب طلاق

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:23 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید. مثلا رشوه می‌گیرید، دروغ می‌گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می‌شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می‌رساند و شما را به گمراهی می‌کشاند. اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می‌شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می‌شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می‌کنید. اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می‌کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می‌دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می‌کنید تعبیر خلاف این است. اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می‌زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می‌رسانید. اگر پله‌ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله‌ها خراب بود و شما خود را پایین پله‌ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می‌گوید نمی‌توانید ترقی کنید.


برچسب‌ها: تعبیر خواب خرابه

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:21 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب بلبل

منوچهر مطیعی تهرانی:
معبران اسلامی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد. چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می‌خواند و از این چوب روی چوب دیگر می‌جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد. اگر صدای بلبل را در خواب می‌شنوید لیکن خود بلبل را نمی‌بینید و نمی‌دانید آن صدا از کجا به گوش می‌رسد بی تردید خبری خوش به شما می‌رسد. چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می‌خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می‌گوید. روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست.


برچسب‌ها: تعبیر خواب بلبل

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 18:19 | نویسنده : سيد همايون سليمي |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.