وبلاگ شخصی سید همایون سلیمی

از هر دری کلامی خواهیم نوشت

وبلاگ شخصی سید همایون سلیمی

سيد همايون سليمي
وبلاگ شخصی سید همایون سلیمی از هر دری کلامی خواهیم نوشت

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 2:2 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب مهر نهادن

اگر بیند بر گل مهر نهاد، دلیل راحت است. اگر بیند بزرگی انگشتری به وی داد و گفت برو خزینه را مهر کن، دلیل که آن کس خزینه را به وی سپارد. اگر بیند که پادشاه مهر به وی داد، دلیل که حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مهر درخواببرهفت وجه است. اول: بالا گرفتن کارهای او. دوم: قوت دین. سوم: ریاست. چهارم: حقیقت. پنجم: منفعت. ششم: دولت. هفتم: کامرانی.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 2:59 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خيلي‌ رايج‌است‌

مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خيلي‌ رايج‌است‌ و تعابير و معاني‌ مختلفي‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌اي‌ از عمل‌ بستن‌ يا به‌ انتهارسيدن‌ است‌. در حقيقت‌ اشاره‌اي‌ به‌ خاتمه‌يافتن‌ چيزي‌ و شروع‌ چيز ديگري‌ دارد. خوابهاي‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌هاي‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نماييد كه‌ خودتان‌ مرده‌ايد،اين‌ خواب‌ مي‌تواند اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ حقيقت‌داشته‌ باشد كه‌ مايليد تمام‌ نگراني‌ها ودلشوره‌هايتان‌ را به‌ دست‌ فراموشي‌ سپرده‌ وشروعي‌ تازه‌ را تجربه‌ كنيد. اگر در خواب‌مشاهده‌ كنيد كه‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ يا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ پدر يامادرتان‌ مرده‌اند، چنين‌ خوابي‌ هم‌ مي‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عين‌ حال‌ نمايانگر دريچه‌ ضميرناخودآگاه‌ شماست‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ خشم‌،عصبانيت‌ و ديگر احساسات‌ و عواطف‌ منفي‌تان‌را تخليه‌ مي‌كنيد. در بعضي‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ يمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداري‌ بيننده‌ خواب‌ ازعمري‌ طولاني‌ و سعادت‌ و رفاه‌ مي‌باشد. خواب‌هاي‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بديمن‌ و بدشگون‌ نيستند، ولي‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانيت‌، نگراني‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ مي‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببينيد، اين‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقي‌ مي‌شود ـ اين‌ خواب‌ به‌ معناي‌ حياتي‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشي‌ سپردن‌ يك‌مرحله‌ قديمي‌ زندگي‌ است‌. هم‌ چنين‌، وقتي‌ با يك‌ بيماري‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كنيد، ديدن‌ چنين‌خوابهايي‌، طبيعي‌ است‌ و نشان‌ از اين‌ دارد كه‌ حالتان‌ بهتر مي‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگي‌ تدريجي‌ وآرام‌ را ببينيد، يعني‌ بايستي‌ به‌ نحو چشمگير و قابل‌ ملاحظه‌اي‌، برنامه‌ معمول‌ زندگي‌تان‌ را عوض‌ نماييدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌اي‌ ببخشيد. اگر خواب‌ مرگ‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ را ببينيد، يعني‌ فاقد يك‌ ويژگي‌ خاص‌هستيد كه‌ عزيزتان‌ آن‌ را از خود بروز مي‌دهد. از خودتان‌ بپرسيد كه‌ چه‌ چيزي‌ باعث‌ شده‌ كه‌ آن‌ فردبرايتان‌ تا اين‌ حد عزيز و استثنايي‌ باشد يا از چه‌ خصوصيت‌ او خوشتان‌ مي‌آيد؟ پاسخ‌ اين‌ سؤالات‌،همان‌ ويژگي‌اي‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ و احوال‌ يا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستيد. ديدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسيدن‌ خبري‌ از به‌ دنيا آمدن‌ بچه‌اي‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردي‌ آگاه‌ و مطلع‌ شويد كه‌ قادر نيستيد هويت‌ او را شناسايي‌ كنيد، اين‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ميراثي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شخصي‌ نباشد، ولي‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 2:56 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

مراقب باش !

انسان هایی هستند
که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رویت رد شوند ...!
مراقب باش !
دست روزگار هلت میدهد ؛
ولی قرار نیست تو بیفتی ،
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ،
اوج می گیری ...
به همین سادگی ...

تو خوب باش ،
حتی اگر آدم های اطرافت خوب نیستند ،
حتی اگر همه از خوبی هایت سو استفاده کردند
حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند ،
همین خوب ها هستند که زمین را برای زندگی زیبا می کنند
زندگی رقص واژگان است ؛
توکل به خودت نه بنده های بیخودت که پرشده. 
.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ | 1:15 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

خیانت فقط بین زن و شوهر نیست

 


خیانت فقط در امور جنسی نیست
خیانت فقط بین زن و شوهر نیست
خیانت فقط بین دو جنس مخالف نیست
خیانت یعنی سوء استفاده از اعتماد دیگری
این دیگری میتونه مرد یا زن، مسلمان یا كافر باشد.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ | 0:46 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

اشاره ای به تو


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ | 0:42 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

شاید فردایی نباشد ... !

هر صبح فکر کن ...
تازه به دنیا آمده ای ،
مهربان باش و دوست بدار ،
شاید فردایی نباشد ... !


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ | 0:40 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ | 0:21 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

جای دعا به گوشم زخم زبان شنیدم.

شبها که نان خرما بر دوش خود کشیدم
جای دعا به گوشم زخم زبان شنیدم.

از آه سینه ی من گرفته ماه کوفه
شبها غم دلم را گویم به چاه کوفه

حدیث رنج و غم را گویا تر از علی نیست
کسی به ملک هستی تنها تر از علی نیست


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 20:10 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

سلام باباخسته نباشی

بعضی هاسعادت گفتن کلماتی رودارن که برخی حسرت گفتنش ودارن
......مثل....سلام باباخسته نباشی 

قدر نعمتهای تکرار نشدنی رو بیشتر بدونیم...


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 20:8 | نویسنده : سيد همايون سليمي |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.