تعبیرخواب وسیری در رویا

تعبیرخواب وسیری در رویا

در خصوص بررسی وتعبیرخواب www.x95.blogfa.com

تعبیرخواب وسیری در رویا

سيد همايون سليمي
تعبیرخواب وسیری در رویا در خصوص بررسی وتعبیرخواب www.x95.blogfa.com

تعبیر خواب اتومبیل به روایت امام جعفر صادق

دیدن گردونه ( اتومبیل ) بر هشت وجه است.

اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

دوم: ولایت وفرمانروایی.

سوم: مرتبه ومنزلت.

چهارم: بزرگی.

پنجم: هیبت.

ششم: خرمی (شادمانی و سرور).

هفتم: رفعت.

هشتم: اسانی کارها.


برچسب‌ها: تعبیر خواب اتومبیل به روایت امام جعفر صادق

تاريخ : جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | 22:9 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب اتومبیل به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

2ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذرانی به آن حدی كه شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

3ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی كه در حال حركت است فرار می كنید ، دلالت بر آن دارد كه به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می كنید.

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد كه برای جلب حمایت فردی تلاش می كند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شدهاید، نشانهآن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.

اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه آن است که در کارها موفق مى شوید.

اگر در خواب اتومبیل تان آسیب دید به معناى آن است که صدمه مالى به شما مى رسد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود .

شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت می کنید.

به تنهایی رانندگی می کنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبت هایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.

با معشوق تان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید.

با نامزد یا دوست تان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف های شما نمایان می شود.

به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .

یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول

اتومبیل واژگون می شود ولی شما جان سالم بدر می برید : از رقیب بپرهیزید.

به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی می برید.

به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.


برچسب‌ها: تعبیر خواب اتومبیل به روایت معبران

تاريخ : جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | 22:9 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

درخواب ديدن سيد و سادات

اگر رسول الله لبت را بوسید یعنی زیاد صلوات بفرست

اگر مرده را دیدی دستانش بسته است یا کور شده..خیرات میخواهد..

اگر مرده را دیدی با لباس تمیز یعنی جایش خوبست..

 اگر مرده را با لباس کثیف و پاره دیدی یعنی شدید نیاز به اعمال دارد

اگر مرده را دیدی دستانش کوچک شده نماز و ختم قرآن براش هدیه کن..

اگر مرده گرسنه بود و آب و غذا طلب کرد روزه قضا و خیرات میخواد

اگه مرده ای رابوسیدی زیارت میری

اگر مرده را میشناختی براش خیرات بده

اگه درخواب دیدی در آب جاری ودریای زلالی زندگیت بر وفق مراد میشود

اگه درخواب دیدی نان داغ و تازه میخوردی وضع مالیت خوب میشود

اگر درخواب دیدی نان هست نمیتوانی نون بخوری مرگت نزدیک شده توبه كن»

اگر در خواب ديدي ماه و ستاره در دامنت آمد بچه هايت خيلي آدم خوب ومعروفي ميشوند.

اگر درخواب درحرم امامزاده اي بودي يعني به واجبات اهميت بده

و از زيارت امامزادگان نزديك محل زندگيت غافل نشو..

اگه درخواب دیدی مرده ای عمرت بلند میشود ومکه میروی

اگه درخواب دیدی مرده ای و دارن خاکت میکنن مکه میری یا زن نداشته باشی زن میگیری

 یا کسی از نزدیکانت اولاد دار میشود

اگه درخواب دیدی  کربلا رفتی بزودی زیارت قسمتت میشه

اگه درخواب دیدی سوار الاغ یا اسب شدی زن میگیری

اگه درخواب دیدی پرنده گرفتی ازدواج میکنی

اگر در خواب دیدی خرگوش یا موش گرفتی در انتخابت برای ازدواج خیلی دقت کن...

اگه درخواب دیدی تخم مرغ یا تخم پرندگان دیگر داری خدا بهت بچه میده

اگر دیدی زیارت امامزادگان رفتی به زیارت امامزادگان شهرتون برو وبزودی حاجت روا میشی

درخواب ديدن سيد و سادات

اگرخواب دیدی سید شدی مقام معنویت بالا میرود

اگه درخواب دیدی سادات ناشناس را زیارت میروی..

اگر میشناسیش به نام آن سید جدش را دیده ای

مثلا اگر مقام رهبری را درخواب دیده ای به زیارت میروی چون جدش امام حسین  است..

بخاطر عظمت ائمه اطهار افرادعادی نمیتوانند خود ائمه را بی واسطه ببیند

 به همين علت به شكل افراد صالح و علما ميبينند..

اگر امام خمینی را در خواب دیدی یعنی موسی بن جعفر دیدی..چون سید موسوی است..

اگرآیت الله گلپایگانی دیدی امام رضارو دیدی..چون اسمش رضاست..

دیدن سادات در خواب.دیدن جد آنان است...

دیدن علما هم اگر سادات نباشند صاحب اسمشان را دیدی

اگر آیت الله بهجت دیدی امام جواد دیدی چون اسمش محمد تقی است..

ممکنست علما بعد مرگشان به خواب کسی بیایند ونصیحتی به وی بکنند

اگر نصیحتشان مطابق قرآن بود معتبر است وگرنه نه

مثلانصیحت میکنند نماز بخون.خمس بده.گناه نکن و... 

اگه درخواب دیدی بامحارمت نزدیکی و جماع کردی و در بیداری جنب نشدی مکه مشرف میشی

اگه درخواب دیدی با کسی نزدیکی وجماع کردی ولی در بیداری جنب نشدی حاجت روا میشوی

اگه درخواب دیدی رو به قبله نمازمیخواندی مکه میری و توبه ات مقبوله.

و  اگر پشت به قبله نماز میخواندی از راه خیر وصلاح بیرون رفته ای..

اگه درخواب دیدی کسی بهت زد خیر او بتو میرسد

 اگر درخواب  بکسی زدی خیر تو به او میرسد

اگر در خواب با كسي لواط كردي خيرت به او ميرسد

اگر كسي در خواب باشما لواط كرد از جايي كه گمان نداري خيري بهت ميرسه.

 

اگر خواب ديدي قرآن داري خدا زن مومني نصيبت ميكنه و علم بهت ميده.

اگه درخواب دیدی زن گرفتی مال بهت میرسه

اگر خواب/ادرار و مدفوع و نجاست/ ديدي مال زياد گيرت مياد

 

اگه درخواب دیدی مار داری يا مار گرفتي مال بهت میرسه

اگر عقرب ديدي مواظب زبانت باش.باكسي قهري آشتي كن

اگه درخواب دیدی سگ بهت حمله کرد هم اخلاقت بده و هم دشمن داری.

اگر گربه درخواب دیدی مواظب دوستانت باش.مواظب باش مالت دزد نبره

اگه درخواب دیدی از روی اسب یا الاغ افتادی مواظب همسرت باش ازت جدانشه

اگه درخواب دیدی از کوه بالا میروی مقامت بالا میرود

اگه درخواب دیدی از بلندی به زمین افتادی مقام معنویت سقوط میکند

 

اگه درخواب دیدی همسرت جلوی نامحرمان لخته یا نامحرم همسرت را بوسید..

همسرت باردار میشود..اگر بی حجاب است بگو با حجاب باشد..

مردان با غیرت زنان با حجاب دارند..

 

اگر درخواب بادام ميخوردي بزودي اولاد دار ميشوي

اگر ميوه ميخوردي و فصل همان ميوه بود مال گيرت مياد

اگر خواب برف ديدي وفصل بارش برف بود مال گيرت مياد

 ولي اگر فصل برف نبود غم و قرض مياد سراغت

اگر خواب دیدی زیر باران هستی رحمت خدا بسویت سرازیر شده و مورد بخشش خدا قرار گرفتی

.

اگه درخواب دیدی شراب میخوری یعنی مال حرام وارد زندگیت شده

اگه درخواب دیدی گوشت پخته میخوری مال بهت میرسه

اگه درخواب دیدی دندان هایت افتاد در خاک گم شد صدقه بده برای رفع بلا از بستگانت

اگر دندان کف دستت بیفتد صدقه بده بهت ضرر مالی نخوره

دندان های بالا فامیل پدری هستند دندان های پایین فامیل مادری

اگه درخواب دیدی خون یا شراب میخوری  یا خمس نمیدهی یا مال حرام وارد زندگیت شده

  مثل نزول و ربا. وام بانکها . حق بچه یتیم و حق الناس....


برچسب‌ها: درخواب ديدن سيد و سادات

تاريخ : شنبه یازدهم مرداد 1393 | 19:19 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

شیطان

گر ابليس را در خواب ببيند ، دليل بر ديدن دشمني است دروغگو ، بي اعتقاد ، فريبکار بي شرم و نا اميد از خوبيها و تيکيها که همواره ديگران را به بدي و شر مي خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

اگر ببيند با شيطان جنگيد و او را مغلوب کرد ، تعبير آن باشد که به خير و صلاح تمايل دارد

اگر ببيند با ابليس در گير شد و شکست خورد ، به راه شر و فساد تمايل دارد

اگر ببيند با ابليس سخن مي گويد ، از راه الهي منحرف مي شود و سر از اطاعت پروردگار باز مي زند

اگر ببيند ابليس نصيحتش مي کند و او خشنود است ، تعبير چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسيب مي رسد

اگر ببيند ابليس دست او را گرفت و به جايي برد ، دليل انست که به گناهي بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصيحت خير خواهي از گناه باز خواهد گشت

اگر ببيند بر کردن ابليس زنجير مي گذارد ، در راه دين ميان اهل رستگاري به شادماني مي رسد

اگر ابليس را در مانده ببيند دليل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفيق خواهند رسيد

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر ببيند مطيع ابليس شد ، به هواي نفس گرفتار مي آيد

اگر ببيند ابليس چيزي به او بخشيد ، اگر چيز خوبي ببخشد مال حرام بدست مي آورد و اگر چيز بدي ببخشد در دين و اعتقادش خلل وارد مي شود

اگر ابليس را شادمان ببيند ، تعبير آن باشد که مردم در راه تباهي سير مي کنند

اگر ببيند با شمشير يا اسلحه به ابليس حمله کرد و او بگريخت ، به مقامي والا مي رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد

اگر ببيند موفق به کشتن ابليس شد ، بر هواي نفس غلبه مي کند و درستکاري در پيش مي گيرد


برچسب‌ها: شیطان

تاريخ : چهارشنبه هشتم مرداد 1393 | 18:0 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

هرکه بورطه ای افتد که تدبیری ازخلاص آن نباشداین دعا رامکرربخواند

اینها رو از سایت http://www.yasin2223.blogfa.com/cat-1.aspx نقل قول میکنم. انشالله دوستان از این اذکار استفاده کنند. لطفا بخش اول رو به دقت بخونید. این چهل ذکر در کتاب گوهر شب چراغ نقل شدند و به نظر من خیلی کامل هستند. و آنچه در ادامه میاد کپی از فصل آخر کتاب هستش. در ابتدای کار نویسنده گفتند که خودش و عاملینش اجازه میدند که این اذکار خونده بشه به شرط انکه برای همه عاملین طلب مغفرت بشه به این ترتیب که:
 
مرحوم مصنف آن کتاب اجازه داده اند بکافه عامین با مختوم چنانکه خود ازعلما واهل ذکرمجازبوده اند ولی اجازه دراین ختوم رامعلق داشته اند برآنکه عاملین او را و والدین او را دعای خیر کرده وطلب مغفرت واستغفارنمایند انشاالله عالمین اورا با والدین او وجامع این حروف محمد حسن بن الحاج محمد حسین النائینی عفی الله عنهما با والدین او وترغیب وتحریص کننده برطبع این رساله جناب مستطاب شریعتمدارآقای اقا میرزا اسد الله نائینی دام افضاله العالی ازدعای خیرفراموش نفرمائید تا انشا الله برختوم معموله آثارمقبوله ترتب یابد
 
ختم اول :مروی است که هرکه درورطه وبلیه ای گرفتارشود وراه نجات بروی بسته شود نوزده مرتبه ازروی اخلاص بگوید "النجاه منک یا سیدی الکریم نجنی وخلصنی بحق بسم الله الرحمن الرحیم ".
 
ختم دوم: ازبرای قضا حوایج این دعا راهفتاد مرتبه باعتقاد صادق بخواند .شیخ بهایی می فرماید که اگر حاجت او روا نشد درقیامت بامن مخاصمه کند وفرموده اگر به نیت شفا یافتن بیمارهفتاد بار درحال سجده ازجمله مجربات است مگر آنکه اجل مریض حتمی باشد.دعا این است :"لا اله الا الله بعزتک وقدرتک لا اله الا الله بحق حقک وحرمتک لا اله الا الله فرج برحمتک ".ایضا درکتاب مذکور است که بجهت حوائج دریک مجلس صدوبیست مرتبه آیه مبارکه "امن یجیب المضطراذادعاه ویکشف السو"بخواند درهمان هفته بمطلب رسد انشاالله تعالی
 
ختم سوم:صدمرتبه گفتن "یا قاهرالعدو ویا والی الولی یا مظهرالعاجائب یا مرتضی علی علیه السلام "ازخواجه نصیر طوسی وازعالمه حلی (ره)نقل شده است بجهت مطالب مهمه ودفع اعدا مجرب گفته اند وایضا صد ویازده مرتبه گفتن :"یا قاهرالعدو" فورا تاثیرمی بخشد وازمیر داماد گویا نقل شده است
 
ختم چهارم: هرکه بورطه ای افتد که تدبیری ازخلاص آن نباشداین دعا رامکرربخواند واگردریک مجلس روبه قبله وبا وضو صد وبیست ونه مرتبه بخواند اتم واصوب است وبه تجربه رسیده است :"بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی " 
 
ختم پنجم : ازبرای ذهاب هم وغم وبرطرف شدن کدورتخواندن "یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی " با این عدد مذکورازجمله مجربات است صاحب کتاب گوید درتاثیرآن تابحال  تخلفی ندیده ام وهمچنین است خواندن "یا لطیف"باین عدد مذکور
 
ختم ششم :ازبرای حاجت خواندن "لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین "
 
ختم هفتم :بجهه دفع دشمن از روز پنج شنبه تایک هفته هرروز صد وچهل وشش مرتبه بگوید "حسبی الله "  که البته امرآن دشمن کفایت می شود وازبرای غیراین مطلب نیزخوب است .صاحب کتاب گوید که شیخ احمد احسائی تجربه  نموده اند وحقیررااذن داده اند درخواندن او 
 
ختم هشتم :دوازده مرتبه خواندن "یا علی "است ودرمطلب عسرالحصول صاحب کتاب تجربه کرده است .
 
ختم نهم:ازجمله تجربیات مرحوم شیخ است درشدائد ورفع تنگیها هفتاد مرتبه خواندن "بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکونی ولا تهلکونی "ودرنسخه دیگر هفتاد ویک مرتبه است
 
ختم دهم :یازده مرتبه گفتن "یا مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین"بجهت خوف ازصاحب سلطنت وامردیگری ادعای تجربه شده است
 
ختم یازدهم :هفتاد بارخواندن "حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهورب العرش العظیم "به جهت عزت ووسعت ومحبت
 
ختم دوازدهم : هرروز هفتاد بارخواندن :نادعلی علیه السلام "است بجهت حاجت وضیق معاش وغیرذلک وادعای تجربه شده است که درخواب یکی ازائمه علیه السلام برآن شخص مجرب ظاهرمی شوند ومطلب آن را براوبیان می فرمودند وایضا صد وده مرتبه دریک وقت نیزوارد شده است وصورشان دربعضی اقسام این است "نادعلیا مظهرالعجائب تجده عونا لک فی النوائب کل هم وغم سینجلی بولایتک یاعلی یاعلی یاعلی علیه السلام" بعد ازاتمام رباعی مزبورسه مرتبه بگوید "یا ابا الغوث اغثنی ادرکنی یا علی ادرکنی : اگرسه روز این ختم خوانده شود مقصود حاصل گردد ان شا الله .
 
ختم سیزدهم: خواندن" العلی بنداء یاغیریاءنداء "صدمرتبه هرروزبجهت غنی ودرجه بلند یافتن
 
ختم چهاردهم:بجهت عزت ودولت دورکعت نمازحاجت کند وبعد پانصد باربگوید "من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا"که اثرعظیم دارد وبعضی مقید به پنجشنبه کرده اند وسیصد مرتبه نیزدرآن روزبجهتعزت درنزد علما علم گفته اند خواندن این آیه را.
 
ختم پانزدهم :هزاروبیست وسه مرتبه بعدد مبارکه "توکلت علی الله "ازبرای حوائج ومحفوظی ازقدروقضاءشیخ مرحوم صاحب کتاب را اجازه داده اند.
 
ختم شانزدهم:صدوبیست ونه مرتبه گفتن "یا لطیف"است روبه قبله با وضو بجهت امرمهم صاحب کتاب خود تجربه کرده وتعجب کرده
 
ختم هفدهم:صاحب کتاب گفته مجرب است مجرب است مجرب است که هیچ شکی وریبی درآن نیست هزارباربگوید ودروسطحرف نزند"حسبی الله ونعم الوکیل ولاحول ولا قوه الابالله العلی العظیم لا اله انت سبحانک انی کنت من الظالمین "
 
ختم هجدهم:هرروزسوره مبارکه "والذاریات وطلاق ومزمل والم نشرح" به جهت امرمعیشت ووسعت ازمجربات یقینه صاحب کتاب است ازحضرت صادق علیه السلام مروی است که الم نشرح رادروقت بیع وشراءسه مرتبه بخواند البته ازآن بیع وشراءنفع باوخواهد رسید واگربنویسند وبشویند وبزنی دهند تا بخورد وضع حمل براو آسان گردد وسه باربردرد دل بخوانند شفاءیابد وبجهت آسانی کارها تا یک هفته بعد ازنمازبخوانند که مجرب است.سوره منافقون رابجهت حاجتی بخصوص درد چشم وفرج موجب قضاوشفا است ومجرب است .
 
ختم نوزدهم :ختم سوره مبارکه یس است ازروزجمعه ابتدا کند تاروزپنج شنبه هرروزسه مرتبه بخواند که درعرض هفته بیست ویک مرتبه خوانده شود هرروزبعد ازسه مرتبه خواندن دعای "یامن تحل به عقده المکاره ازصحیفه سجادیه علیه السلام بخواند وبجهت مطلبی عدد همین است لیکن اگرمطلب وسعت رزق باشد روزپنج شنبه بخواند واگردفع دشمن است روزسه شنبه وجهت رفعت روزیکشنبه وبرای علوم عقلیه ودینیه شنبه وبرای علوم ریاضیه وحساب چهارشنبه وبرای کدخدائی وتسخیرزن جمعه وبرای سفردوشنبه که زود انشاالله تعالی اثرکند اکثرخواص گفته اند که اگریس رابرگلاب بخوانند بهرکس بدهند ازمحبت اوبی قرارشود واگرکسی رامطیع خواهد گرداند سوره رابرپاره ای نبات بخواند هرکس ازاوبخورد مسخرگردد والله اعلم ودرنسخه ای دیده شده که اگر بخواهی بخوابی زیرران خود آئینه ای بگذاروبه پهلو بخواب ودررخت وهفتاد بارسوره اخلاص رابخوان درحالتی که برپهلوخوابیده باشی بعد بخواب پس بدرستی که میبینی آنچه راخواهی 
 
ختم بیستم :هرکه درنصف آخرشب برخیزد وسربرهنه کند وآستین قبا بالا زند وروبه قبله کند وصدمرتبه بگوید خداوند تعالی اوراالبته توانگرگرداند وبعضی صدوسی مرتبه رااقوی گرفته اند وگفتن" یاعزیزباین طورصدمرتبه بجهت عزت نیزموثر است .
 
ختم بیست ویکم:هرکه بعد ازنمازصبح بی فاصله هردودست رابرسینه نهد وهفتادباربگوید "یا فتاح "دل اوروشن ونورانی شود وکاربراوآسان شود اگربسیارگوید ازعلم بهره یابد وگفته اند شب جمعه بعد ازدورکعت نمازدرسجده صدوپنجاه باربگوید "یا فتاح"کما هی امور براوظاهرشود
 
 ختم بیست ودوم:بجهت نجات ازشدائد وغلبه برخصم بعد ازفریضه صبح قبل ازطلوع آفتاب بعدد اسم خود (به حروف ابجدمثلا عدد اسم من 111است ) تا چهل روز بخواند"امن یجیب المضطراذا دعاه ویکشف والسوء".بجهت دیدن درخواب خواندن این سه اسم آن قدرکه بتواندبا شرائط ازحیث مکان ولباس "النور،الباسط والظاهر".
 
ختم بیست وسوم:بجهت حاجت بسیار دشواردرنصف شب یاثلث آخرشب دورکعت نمازبکند بهرسوره که خواهد وبعد ازفراغ ازنمازهفتاد باربگوید "یا ابصرالناظرین واسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا اکرم الاکرمین یا احکم الحاکمین" وبعد از فراغ دست بردارد وحاجت خواهد صاحب کتاب تجربه کرده بطورجزم .
 
ختم بیست وچهارم :هرروزدروقت صبح ناشتا صد مرتبه "لا اله الا انت یا رب کل شی ء و وارثه "بجهت صفای ذهن وفهم مطالب غامضه موثر است .
 
ختم بیست وپنجم :ازبرای توسعه رزق درامرمعاش وغنی وتوانگری درسحرگاه یعنی نزدیک صبح دو رکعت نماز کند دررکعت اولی بعد ازحمد هفده مرتبه سوره "قل یا ایها الکافرون"ودورکعت دوم بعد ازحمد هفده مرتبه سوره"قل هوالله احد " ودررکوع هریک ازاین دورکعت هفده مرتبه "سبحان ربی العظیم وبحمده"ودرهریک ازسجدتین دو رکعت هفده مرتبه "سبحان ربی الاعلی وبحمده" بگوید وبعد ازفراغ ازنماز هفده مرتبه "آیه الکرسی "بخواند که مجرب است وگفته اند که این عمل ازکنوز خفیه است بدست نااهل نباید داد وخواندن سوره "طه "نرد طلوع فجراقل اثراوآن است که روزی تازه باومی رسد ونرمی دلها ازبرای اوحاصل می شود
 
ختم بیست وششم : درروزجمعه تا چهل یکروزهرروزچهل ویک مرتبه سوره مبارکه حمد را بخواند بی فاصله متصل وبعد ازاتمام این دعا راسیزده مرتبه بخواند "یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسریسریا مسهل سهل یا متمم تمم ازمجربات شمرده اند
 
ختم بیست وهفتم : ختم "یا من تحل به عقده المکاره"است که صاحب کتاب دراین مجازاست ودروقت اضطراردرحوائج کلیه وعظیمه روزیک شنبه اول فجرغسل کند ونمازفریضه بکند وبلافاصله دورکعت نمازبکند وبعد بلافاصله دعای مزبورراتلاوت نماید ودوشنبه بعد ازنمازصبح دوباربخواند وهکذا هرروز افزاید تاروزچهاردهم که حاجت روا شود ان شا الله تعالی . 
 
ختم بیست وهشتم :ازجمله مجربات صاحب کتاب آنست که بجهت وسعت خواندن سوره "انا انزلناه "است بعد ازنمازصبح ده مرتبه تخلف ندارد صاحب کتاب گوید درنسخه ای منظرحقیر رسید که اگرتا چهل شب سوره "واللیل "راهرشب یک مرتبه بخواند روزچهلم چهل هزاردرهم خداوند عالم باوکرامت فرماید .
 
ختم بیست ونهم: صاحب کتاب گوید ازمجربات است تخلف ندارد وآن ختم یا منتهی الحاجات است ازچهارشنبه اول ماه بعد ازنمازصبح بلافاصله سوره "الم نشرح "راهرروزهفده مرتبه بخواند تا هفده روزبعد ازفراغ ازهفده مرتبه یک دفعه دعای "یا منتهی الحاجات "راتاآخربخواند وبعد دعای "یا من تحل "بخواند
 
ختم سی ام : روزچهارشنبه دورکعت نمازحاجت به نیت بی نیازی وغنی وعزت وچهل مرتبه سوره کوثربخواند مال بسیارروزی اوشود
 
ختم سی ویک: روزچهارشنبه هفتاد باراین رابخواند براهالی علم وقلم فائق آید وغنی ومکرم گردد "هوالله الذی لا اله الا هوعالم الغیب والشهاده وهوالرحمن الرحیم"
ختم سی ودوم :روزپنج شنبه ازبرای مال وثروت دورکعت نمازوبعدسوره یس بخواند واین عمل راتا سه روزبعمل آورد اکمل خواهد بود
 
ختم سی وسوم : ختم زیارت عاشورا است روزشنبه شروع کند تایک هفته هرروزیک مرتبه بخواند وتاچهل روز نیزمشهوراست . 
 
ختم سی وچهارم:بجهت فروماندگی درکارها ی دشواردرشب جمعه یا شبهای متبرکه بعد ازنمازهای واجب سه مرتبه صلوات بفرستد وبعد روبه قبله 
بخوابد بطریقی که میت رادرلحد می خوابانند که درخواب انشاءالله باوبگویند که چگونه وآنچه بیند اظهار نباید بکند باحدی دعا این است "بسم الله الرحمن الرحیم یا نورالنوریا مدبرالنوربلغ عنی روح محمد وآل محمدتحیه وسلاما برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی الله علی خیرخلقه محمد وآله اجمعین"درشب جمعه درخلوتی بیشیند وبااحدی حرف نزندتاوقتی که نمازخفتن رابگذاردوبعد ارآن نمازوتررابجای آورد ودرسجده آخرنمازوتربگوید "یا االله یا رحمن یا حی یاقیوم بک استغیث یا الله "پس حاجت طلبد درتعب ومرض وتنگی ومضرت بمومنی نباشد که اسراراولیاء الله است .
 
ختم سی وپنجم:اگرخواهند ازامرپنهانی آگاهی حاصل شوددورکعت نمازکند ودرسجده آخرصدوپنجاه مرتبه بگوید "یا فتاح"آن امرظاهرشود
 
ختم سی وششم:بجهت هلاکت اعداءومقهورشدن ایشان هفتاد سنگ ریزه بردارد وبرهریک معوذتین رابخواند وبعد ازآن سنگ ریزه ها رادرکوزه آب ندیده نهد وکوزه رادرآتش بکوزه برسد بهترخواهد بود وترک این ختم اقرب باحتیاط است 
 
ختم سی وهفتم :چون خلق نماز جمعه راکردند بعد ازآنی که غسل جمعه را کرده باشی با لباس طیب درسجده بهرنیت دویست مرتبه بگو"یالله المحمود فی کل فعاله "با خشوع البته حاصل شود مراد.  
 
ختم سی وهشتم :درنصف شب جمعه هزارمرتبه بگو"یا قابض"بجهه هلاکت آنها رامقهوریت آنها
 
ختم سی ونهم :دوثلث ازشب جمعه گذرشته پانزده مرتبه سوره قدررابخواند ازبرای هرحاجتی.
 
ختم چهلم: نود ودومرتبه بگو :اللهم انی اسئلک بحق محمد وآل محمد ان تنجینی من هذا الغم"بجهه هم وغم وامرمهم
 


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 17:48 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ذكر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

ذكر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
197.دفع بلا و رفع غم و غصه
امام صادق (ع ) فرمودند: كسى كه در هر روز صد بار بگويد لا حول و لا قوة الا بالله خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند كه كمترين آنها غم و غصه است .(198)
198.تاءخير زمان مرگ
امام صادق (ع ) فرمودند: آن كس كه هزار بار بگويد لا حول و لا قوة الا بالله خداى تعالى حج خانه اش را روزى اش خواهد نمود و اگر مرگش نزديك باشد، خدا آن را به تاءخير خواهد انداخت تا حج را روزى اش ‍ سازد.(199)
199.ذكر سر بريده امام حسين (ع )
در دمشق شنيده شد كه سر مطهر امام حسين (ع ) مى گويد: لا حول و لا قوة الا بالله .(200)
200.گنجى از بهشت
رسول خدا (ص ) فرمود: بسيار لا حول و لا قوة الا بالله بگوييد كه آن از گنجهاى بهشت است .(201)
201.دور شدن هفتاد بلا
راوى مى گويد شنيدم كه امام صادق (ع ) فرمودند: كسى كه بگويد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداى عزوجل به خاطر آن هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند كه كمترين آنها خفه شدن است .(202)
202.رفع درد و اندوه
از پيغمبر اكرم (ص ) روايت شده است كه فرمودند: سخن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم گنجى از گنجهاى بهشت است و آن باعث شفا يافتن از نود و نه درد است كه آسانترين آنها اندوه است .(203)
203.شفاى هفتاد و دو نوع درد
رسول خدا (ص ) فرمود: هر كس كه نعمت هاى فراوان به وى برسد الحمد لله رب العالمين بسيار بگويد، و آن كه تهيدستى به وى فشار آورد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زياد بگويد كه آن گنجى از گنجهاى بهشت است و شفاى هفتاد و دو نوع درد است كه كمترين آنها اندوه مى باشد.
204.هرگاه اندوهگين شدى
از امام صادق (ع ) روايت شده است كه در سفارشى فرموده اند: اى ، سفيان ! هر گاه خدا به يكى از شما نعمتى عطا فرمود، بايستد و خداى عزوجل را ستايش و سپاس گويد، يعنى بگويد الحمد لله و هر گاه روزى اش برسد، بايد درخواست آمرزش كند، يعنى بگويد استغفر الله و هر گاه اندوهگين شود، بگويد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم .(204)
205.داروى نود و نه بيمارى
از رسول خدا (ص ) روايت شده است كه فرمودند: گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم دارويى است كه نود و نه بيمارى را بهبود مى بخشد كه آسانترين آنها اندوه است و معناى اين كلمه چنين است هيچ حركت و نيرويى جز به سبب و خواست خدا پديد نيامد.(205)
206.رفع شدن بلايا
از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود: هر گاه نماز بامداد و مغرب خواندى ، هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زيرا هر كه آن را بگويد، به او نرسد جنون و جذام و برص ، و نه هفتاد نوع از انواع بلا.(206)
207.مرتفع شدن انواع بليات
از امام باقر (ع ) روايت شده است كه رسول گرامى خدا (ص ) فرمودند: هر كس سه بار بگويد بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداوند تعالى نود و نه نوع از انواع بلا را از او دور سازد كه آسان ترين آنها خفگى است .(207)
208.توصيه پيامبر به على (ع )
بكير مى گويد: از اميرالمومنين (ع ) شنيدم كه مى فرمود: رسول خدا (ص ) به من فرمود: اى على ! آيا به تو كلماتى نياموزم ؟ هر گاه كه در سختى و بلايى در افتى ، بگو بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زيرا خداوند عزوجل مى گرداند بدان از تو آنچه را خواهد از انواع بلا.(208)
209.درمان بيمارى و ندارى
اسماعيل بن عبدالخالق گويد: مردى از اصحاب پيامبر (ص ) دير به خدمت ايشان رسيد و سپس نزد آن حضرت آمد.
رسول خدا (ص ) به او فرمود: چه چيزى موجب دير كردن تو شد از آمدن نزد ما؟ عرض كرد: بيمارى و ندارى .
فرمود: آيا به تو دعائى ياد ندهم كه خدا به وسيله آن بيمارى و ندارى را از تو ببرد؟ عرض كرد: چرا يا رسول الله .
پيامبر (ص ) فرمود: بگو لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، توكلت على الحى الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ (صاحبة و لا) ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا.
گويد: درنگى نكرد كه نزد پيغمبر (ص ) بازگشت و عرض كرد: يا رسول الله خداوند بيمارى و ندارى را از من برد.(209)
210.صد بار بعد از نماز صبح
امام رضا (ع ) فرمود: هر كس پس از نماز صبح صد بار بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بگويد، به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سفيدى آن نزديك تر شده و به راستى كه در مدار اسم اعظم قرار گرفته است .(210)
211.هفت بار بعد از نماز صبح و مغرب
از امام صادق (ع ) نقل است كه فرمود: دنبال نماز فجر و نماز مغرب هفت بار بگويد: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداوند عزوجل هفتاد نوع بلا را از او بگرداند كه آسانترين آنها بادهاى بد (چون استسقاء و غيره ، يا مقصود عفونت اعضاء است كه بوى بد دهد، يا گرفتارى به توفان كه موجب سقوط و هلاكت باشد - از مجلسى و غيره ) و پيسى و ديوانگى است ، و اگر شقى باشد از شقاوت به در آيد و در سعادتمندان نوشته شود.(211)
212.دفع انواع بيماريها
از امام صادق (ع ) فرمود: چون نماز مغرب و بامداد بخوانى ، هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحيم ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زيرا هر كس آن را بگويد، خوره و پيسى و ديوانگى و هفتاد نوع بلا به او نرسد.(212)
213.زمزمه امام حسين (ع )
كار جنگ بر امام حسين (ع ) سخت و تنگ شد و يگانه و تنها ماند، به خيمه هاى فرزندان پدرش روى آورد، آنها را از ايشان خالى و تهى ديد، سپس به خيمه هاى اصحاب و يارانش التفات نمود، و نگريست كسى از آنان را نديد، پس شروع و آغاز نمود بسيار گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم .(213)
214.سفارش به اين ذكر الهى
يكى از اذكارى كه عالمان دين به آن بسيار اشاره كرده اند، ذكر لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم است .
امام باقر (ع ) در معنى اين ذكر كه به طور اختصار حوقله گفته مى شود فرموده است : يعنى هيچ توانايى براى ما از اينكه معصيت خدا را نكنيم جز كمك و امداد الهى نيست و هيچ نيرويى براى انجام طاعت خدا جز به توفيق او نداريم .(214)
215.ذكر سر مقدس اباعبدالله (ع )
مرحوم مغرم مى نويسند: موقعى كه فرستنده يا پادشاه روم ، به يزيد پرخاش ‍ نمود و عمل جنايت بار او را محكوم ساخت ، يزيد امر به قتل او داد، سر مقدس به صداى بلند به سخن آمد و خواند: لا حول و لا قوة الا بالله .(215)
216.رفع همّ و غم
ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق (ع ) روايت كرده است ، كه هر كس در هر روز صد مرتبه بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله خداوند تعالى هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند كه كمترين آنها رفع همّ و غم است و هرگز پريشانى نمى بيند.(216 )
217.سفارش على (ع ) به كميل
على (ع ) خطاب به كميل بن زياد مى فرمايد: اى كميل ! هر روز نام خدا را بر زبان جارى كن ، بگو: لا حول و لا قوة الا بالله بر خدا توكل كن ، ما را ياد كن ، نام ما ببر و بر ما درود فرست .
اى كميل ! به هنگام غذا نام خدايى را كه با اسمش هيچ دردى زيان نرساند و نامش براى هر بدى و دردى درمان است به زبان آور.
اى كميل ! به هنگام هر سختى بگو: لا حول و لا قوة الا بالله تا خدا آن را كفايت كند. و به هنگام نعمت بگو: الحمد لله تا زياد شود و چون روزى ات دير رسد، استغفار كن تا خدا گشايش دهد.(217)
218.ذكر هنگام بيرون آمدن از خانه
پيامبر گرامى اسلام (ص ) در روايتى درباره آداب و اذكار بيرون آمدن از خانه چنين فرمودند: كسى كه هنگام خروج از منزل بگويد بسم الله الرحمن الرحيم دو فرشته مى گويند: هدايت شدى . و اگر بگويد لا حول و لا قوة الا بالله مى گويند: حفظ شدى . و اگر بگويد توكلت على الله مى گويند: بى نياز شدى .
در اين هنگام شيطان مى گويد: چگونه مى توانم در بنده اى كه هدايت شده ، حفظ گرديده و بى نياز شده است ، نفوذ كنم .(218)
219.خروج از خانه
ابوحمزه مى گويد: چون امام باقر (ع ) از خانه بيرون مى شد، مى گفت : بسم الله خرجت ، و على الله توكلت ، و لا حول و لا قوة الا بالله .(219)
220.براى رفع فقر
از امام صادق (ع ) نقل است كه پيامبر (ص ) فرموده اند: هر كس كه فقر به او روى آورد، اين ذكر را زياد بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله .(220)
221.ذكر بعد از نماز صبح و مغرب
سيد بن طاووس به سند معتبر از حضرت رضا (ع ) روايت كرده هر كه بعد از نماز صبح صد مرتبه بگويد: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بداند كه اين ذكر به اسم اعظم خدا نزديك تر است از سياهى چشم به سفيدى آن ، و اميد زيادى است به برآورده شدن حاجتش .
و به سندهاى معتبر از امام صادق (ع ) و امام كاظم (ع ) منقول است كه هر كس بعد از نماز صبح و مغرب ، پيش از آن كه سخنى بگويد و حركتى كند، هفت مرتبه اين دعا را بخواند، هفتاد نوع بلا از وى دور شود، كه كمترين آنها خوره و پيسى و شر شيطان رجيم است .(221)
222.توسل به امام جواد (ع )
براى شفا يافتن هر مريضى دو ركعت نماز حاجت و توسل به حضرت جواد الائمه (ع ) بخواند و بعد يكصد و چهل و شش مرتبه بگويد: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله . اگر در ساعتى كه منسوب به آن حضرت است باشد، بسيار مفيد و ساعت آن را هم از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخيص ‍ داده اند كه مورد استجابت است .(222)
223.ذكر براى رفتن حج
حضرت صادق (ع ) فرمود: هر كس هزار مرتبه لاحول و لا قوة الا بالله بگويد خداوند حج را روزى او گرداند و اگر اجل او نزديك شده باشد خداوند اجلش را تاءخير اندازد تا حج را به او روزى فرمايد.(223)
224.دورى شيطان
شيخ شهيد از حضرت رسول اكرم (ص ) نقل كرده كه فرمود: شيطان بر دو قسم است : شيطان جنى ، كه با گفتن لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم از شما دور مى شود.
و شيطان انسى ، كه آن هم از شما دور مى شود با فرستادن صلوات بر محمد و آل او: اللهم صل على محمد و آل محمد.(224)
225.رفع گرفتارى
در مكارم الاخلاق است كه حضرت رسول (ص ) به على (ع ) فرمودند: هر گاه گرفتارى پيدا كردى ، اين دعا را زياد بخوان :
بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم اياك نعبد و اياك نستعين .(225)
226.رفع وسوسه شيطان
از حضرت صادق (ع ) نقل شده كه فرموده : براى دفع وسوسه شيطان دست بر سينه خود بكش و بگو: بسم الله و بالله محمد رسول الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، اللهم امسح عنى ما احذر.
سپس دست خود را بر شكم مى كشى و اين ذكر را سه مرتبه تكرار مى كنى كه ان شاءالله برطرف مى شود.(226)
227.دفع هفتاد بلا
جميل گويد، شنيدم كه امام صادق (ع ) مى فرمود: هركس هفتاد بار بگويد:
ما شاءالله لا حول و لا قوة الا بالله هفتاد نوع بلا از او بگردد كه آسان تر از همه ، خنق و خفه شدن باشد. گفتم : قربانت ! خنق چيست ؟ فرمود: مقصود اين است كه دچار ديوانگى نشود تا خفه گردد.(227)
228.درمان دردها
از امام صادق (ع ) نقل شده كه فرمود: هر دردمند دست خود را به موضع درد بگذارد و بگويد: بسم الله و بالله و محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و لا حول و لا قوة الا بالله اللهم امسح عنى ما اجد (به نام مقدس ‍ خدا و مقام رسول خدا حضرت محمد (ص ) استعانت و كمك مى جويم چون غير از قدرت خدا هيچ قدرتى را موثر نمى دانم ، خدايا دردى را كه در وجودم احساس مى كنم برطرف فرما.) پس با دست راست موضع درد را سه مرتبه مسح كند.(228)
229.ذكرهاى موثر در دنيا و آخرت
امام باقر (ع ) فرمودند: شخصى به نام شبيه هذلى ، حضور پيامبر اكرم (ص ) آمده و عرض كرد: اى پيامبر خدا! پيرمردى هستم كه سنم بالا است و كارهايى مانند نماز، روزه ، حج و جهاد را كه قبلا انجام ميدادم ، اكنون نمى توانم انجام دهم . اى رسول خدا! سخنى به من بياموز كه ثواب خداوند را نصيبم سازد و بر من آسان گير اى رسول خدا! آن حضرت فرمودند: سخنت را تكرار كن و او تكرار كرد. و به همين ترتيب تا سه بار سخن خود را تكرار كرد. آن گاه پيامبر (ص ) به او فرمودند: اطراف تو هيچ درخت و گلى نبود، مگر اينكه دلشان به حالت سوخت و برايت گريه كردند. پس از نماز صبح ده بار بگو سبحان الله العظيم و بحمده و لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم (خداى بزرگ را منزه ميدانم و به ثناى او مشغولم و هيچ توان و نيرويى جز با يارى خداى بزرگ بلند مرتبه بزرگ نيست ) كه همانا خداوند بزرگ با اين ذكر تو را از كورى ، ديوانگى ، جذام ، فقر و زير آوار ماندن محفوظ مى دارد. عرض كرد: اى رسول خدا،اين ذكر براى دنيا بود، براى آخرت چه ؟ پيامبر (ص ) فرمودند: اللهم اهدنى من عندك ، وافض ‍ على من فضلك وانشر على من رحمتك و انزل على من بركاتك (خداوندا! مرا از جانب خود راهنمايى نما و از فضل خويش بهره مند ساز، از رحمت خود برمن فرو ريز و از بركات خود بر من نازل فرما).
حضرت صادق (ع ) فرمودند: اين دستورات را گويى او با دستانش گرفت و رفت . آن گاه پيامبر (ص ) فرمودند: بدانيد كه همانا اگر او در روز قيامت بيايد و اين اذكار را عمدا ترك نكرده باشد، خداوند هشت در بهشت را به روى او باز مى كند كه از هر درى كه خواست وارد شود.(229)
230.ذكر بامدادان
از حماد بن عثمان گويد: شنيدم امام صادق (ع ) مى فرمود: هر كه چون نماز بامداد گزارد، صد بار بگويد: ماشاءالله كان لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم (آنچه خداوند بخواهد، خواهد شد و هيچ نيرو و توانى ، جز با كمك او نخواهد بود)، در آن روز خود بدى نبيند.(230)
231.برطرف شدن حاجات
امام صادق (ع ) فرمودند: كسى دعا نمى كند و در پايان نمى گويد ماشاء الله ، لاحول و لا قوة الا بالله مگر اين كه حاجتش برآورده شود.(231)
232.ذكر هنگام سفر
از حسن بن جهم از ابى الحسن (ع ) فرمود: چون از منزلت بيرون شوى در سفر باشى و يا در حضر، بگو: بسم الله ، آمنت بالله ، توكلت على الله ، ما شاء الله ، لاحول و لا قوة الا بالله شياطين به او برخوردند و برگردند و فرشته ها به روى آنها بزنند و بگويند: شما چه راهى بدو داريد با اينكه خدا را نام برده و به او ايمان دارد و بر او توكل كرده است و گفته است : ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله .
233.نوشتن ذكر بر روى انگشتر
امام صادق (ع ) فرمودند: كسى كه روى انگشتر خود بنويسد: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله استغفر الله (آنكه خدا بخواهد، همان خواهد شد، هيچ نيرويى نيست ، مگر با يارى خداوند، از خداوند آمرزش مى خواهم )، از فقرى كه همه چيز او را از بين ببرد ايمن خواهد شد.(232)
12.ذكر استغفر الله ربى و اتوب اليه
234.ريزش گناها


برچسب‌ها: ذكر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 23:22 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

بايد هميشه بر اين دو ذکر مداومت کنيد


براي قوي شدن

بايد هميشه بر اين دو ذکر مداومت کنيد:

يکي ذکر يا حي و يا قيوم و ديگري ذکر يا قوي و يا قائم

 

 

 وقتی برای کاری حرکت میکنید بخوانید

بسم الله الرحمن الرحیم - حَسبِیَ الله تَوَکَّلتُ عَلَی الله اَللهم اِنّی اَسئَلُکَ خَیرَ اُموری کُلَّها
و اَعوذُبِکَ مِن خِزیِ الدُّنیا وعَذابِ الاخِرَة


 
جهت آرامش قلب

  دست روی سینه گذاشته و سه چهار بار ایستاده و نشسته
این آیه را بخواند
الذینَ امَنوا و تَطمَئِنَّ قلوبِهِم بِذِکرِ الله  اَلا بِذِکرِالله تَطمَئِنَّ القلوب


برای اصلاح امور دنیا و اخرت


برای اصلاح امور دنیا و آخرت روزی 7 هفت بار بگو :
حَسبِیَ اللهُ رَبّی الله لا اله الا هو علیه توکَلتُ و هُوَ رَبُّ العرشِ العظیم

برچسب‌ها: homayoon

تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 21:55 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب سگ


دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ : برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما ۲ گونه تعبیر از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..

 

لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید که‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیکی‌پیدا می‌کنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند که‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌ شمارمی‌آید. در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ کوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شما را سگ‌ خطاب‌ کرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌ یک‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیکی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندکه‌ سگ‌ها نمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند.

محمدبن سیرین گوید:  (تعبیر خواب سگ نر)سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و تعبیر خواب سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. (تعبیر خواب غذا دادن به سگ ) اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سیه چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست . تعبیر خواب سگ سیاه وحشی نشان از دشمنی است سر سخت و خشن که باید به شدت از آن دوری کرد .

تعبیر خواب سگ سفید بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سفید چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست .

اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ شکاری و سگ چوپان یا سگ گله : اگر با سگ شکار رود یا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خیر و برکت است .

تعبیر خواب سگ تازی یا سگ شکاری ببیند که به او حمله می کند نشان از دشمنی با هوش و با حوصله است که به او بسیار نزدیک است .

اگر سگ را هدیه دهید (هدیه دادن سگ ) به زودی دختری از نزدیکان به خانه بخت می رود و اگر یک سگ هدیه بگیرید (هدیه گرفتن سگ ) به زودی ازدواجی صورت می گیرد ممکن است برای پسر باشد یا دختر .

نگهداری از سگ یا سگ خانگی نشان از وجود دوستانی است که می توانید به آنها تکیه کنید . در این راه شما خیالتان از همه چیز راحت است و به آرامش نسبی خواهید رسید .

تعبیر خواب سگ به گفته حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.(تعبیر خواب حمله سگ به انسان) اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید. (تعبیر خواب صدای پارس سگ – صدای سگ – صدای واق واق ) صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. ( تعبیر خواب سگ بزرگ – خیلی بزرگ ) سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید ( سگ زنجیر شده ) و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید. ( تعبیر خواب غذا دادن به سگ ) اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

فرار از دست سگ به معنی داشتن دشمنی است و خوب نیست . حمله  و چنگ زدن و گاز گرفتن سگ هار نشان از ضربه خوردن از دشمنی است که از وجودش با خبرید . نعبیر خواب سگ دیدن بسیار خوب است زیرا اگر با سیاست با دشمنتان رفتار کنید همه چیز به خوبی پیش می رود . در این راه شما نیز باید قدری در دشمنی کوتاه بیایید .

معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک می شوریم .

تعبیر خواب نزدیکی با سگ یا رابطه داشتن با سگ :  باید مراقب رفتار هایتان با دوستان و نزدیکان جنس مخالف خود باشید زیرا ممکن است برای شما بسیار گران تمام شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

سگ مهربان نشان از دوستی با منفعت و وفادار است .

با آن بازی کردن : آشتی

صدای  پارس سگ  : شامانی

مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده یا سگ در قفس : دشمنی است که نمی تواند آسیبی برساند .

سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند تعبیر خواب جنگ سگ  : دعوا در بطن خانواده

زدن یک سگ : وفاداری

عوعو ( زوزه ای که سگ هنگام درد می کشد ) : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید

عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی

تعبیر خواب سگ باردار : به زودی کسی وارد زندگیتان می شود که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می آورد .

تعبیر خواب شیر دادن به سگ ، شستن و لیسیدن و بوسیدن سگ یا نوازش سگ همگی نشان از آرامش و وفاداری دوستان و اطرافیان است .

اگر خواب سگی کور یا بیمار و مریض یا لاغر و ضعیف دیدید خطری شما را تهدید نمی کند ولی باید بیشتر مراقب کسانی باشید که دوستشان دارید . شاید کمکی از دست شما برای ایشان بر می آید که انجام نمی دهید . در صورتی که در نزدیکان فرد نیازمندی هست از هر لحاظ به او کمک کنید زیرا به سرعت پاداش این کار خیر را می گیرید .

دیدن بچه سگ و توله سگ ، سگ های پشمالو پاکوتاه ، زینتی ، زیبا ، کوچولو و کوچک تعابیر قرص و محکمی ندارد .

لاشه سگ ، سگ مرده ، سگ کشته شده نشان از :

اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن سگ در خانه وی بدی شود

دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

تعبیر خواب سگ‌ آبی‌
سگ‌های‌ آبی‌ حیواناتی‌ خیلی‌ پرجنب‌ جوش‌ وپرکار هستند. آنها تمام‌ روز در حال‌ جویدن‌ هستندو برای‌ خودشان‌ خانه‌ می‌سازند. در مجموع‌ آنهاحیواناتی‌ خوشایند و دلنشین‌ تلقی‌ نمی‌شوند. تمام‌وقت‌ آنها صرف‌ مجزا سازی‌ و محافظت‌ از خودشان‌می‌شود. اگر خواب‌ چنین‌ حیوانی‌ را دیدید، بایدویژگی‌ها و خصوصیات‌ آنها را به‌ دقت‌ درنظر بگیریدو سعی‌ نمایید که‌ دریابید آنها تا چه‌ حد به‌ شما یانزدیکانتان‌ مربوط هستند. آیا جدایی‌ و انزوا به‌نحوی‌ در زندگی‌ تان‌ وجود دارد و یا چیزی‌ جلوی‌ابراز احساسات‌ و حدیث‌ نفس‌ تان‌ را در زندگی‌گرفته‌ است‌؟ یا شاید هم‌ مشکلی‌ دارید که‌ از درون‌مثل‌ خوره‌ شما را می‌خورد و حالا اصلا نمی‌توانیدنسبت‌ به‌ آن‌ بی‌اعتنا و بی‌تفاوت‌ باشید؟ اگر بتوانیدبه‌ درستی‌ پاسخ‌ این‌ سؤالات‌ را بدهید، بهترمی‌توانید خوابتان‌ را تعبیر نمایید. این‌ حیوان‌ در خواب‌، راحتی‌، آرامش‌ و آسایش‌ اساسی‌ و عظیمی‌ را نشان‌ می‌دهد که‌ از طریق‌ تلاش‌هاو کوشش‌ هایتان‌ به‌ دست‌ می‌آورید . ولی‌، اگر در خوابتان‌، یک‌ سگ‌ آبی‌ را بکشید یا آن‌ را مجروح‌ کنید،یعنی‌ از سر لجاجت‌ و سرسختی‌، نسبت‌ به‌ توصیه‌ مفید و خاصی‌، بی‌اعتنا و بی‌ توجه‌ هستید.


برچسب‌ها: تعبیر خواب سگ

تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 21:4 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب - ريش

محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خود را به ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را به مردمان نپوشد. اگر بيند ..كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند همه ريش را بريده است، دليل هم بر زيان مال است و هم بر زيان حرمت. اگر ريش خود را كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل است او را داوري افتد به شغل كدخدائي. اگر بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود. اگر بيند ريش به دندان ببريد، دليل است اهل بيت او را زيان رسد. اگر بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد. اگر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت، دليل است او را از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگر بيند ريش را شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي را شغل كند و مردمان را شكر باشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند ريش او دراز شد، چنانكه در زير ناف او بود، دليل است درويش و وام دار گردد يا غم و اندوه به وي رسد و بعضي از معبران گويند: اگر كسي ريش خود را دراز بيند، نه چنانكه تا ناف بود، دليل كه مال يابد. اگر كسي ريش خود را به اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل است از پدر ميراث يابد. اگر بيند كه دست در ريش خود كرد و پاره اي برگرفت و آن را بينداخت، دليل كه مالش از دست برود. اگر بيند كه پاره اي از ريش در چيزي نهاده و نگاه داشته بود، دليل است مال خود را نگاه دارد و به كس ندهد. حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. اگر غمگين بود بي غم گردد. اگر بيند ريش او تراشيده است، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد. اگر بيند ريش او كنده شده است، دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد. اگر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد، دليل كه حرمت و آبروي او برود. اگر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند، دليل است مخالفت سنت پيغمبر كند. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كسي او را در حرم به وقت موسم سر بتراشيد، دليل كه اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگين است شادمان شود، اگر بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد، چنانكه نقصان در وي ظاهر گرديد، دليل است از رنج و سختي فرج يابد. اگر بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد و هيچ سياهي در وي نبود، دليل كه لختي از حرمت وي نقصان گردد. اگر بيند ريش او تمام بتراشيدند و جايگاه روي و ريش او خسته بود، دليل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زني بيند كه او را ريش بود دليل كه غمگين و مستمند شود و باشد كه كاري كند كه از آن رسوا شود. اگر مردي بيند زن او را ريش است، دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. اگر او را فرزند بود، دليل است كه محتشم قوم خويش گردد. اگر كودكي نابالغ خود را به ريش بيند، دليل بر غم و اندوه وي كند. اگر بيند كه كسي ريش او را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه كسي مال او را به ميراث ستاند و بخورد. اگر وي ريش كسي را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه مال آن كس را به ميراث بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ريش در خواب بر ده وجه است. اول: تيغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هيئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نيكوئي. هفتم: تزويج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامي شدن.


برچسب‌ها: homayoon

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 19:10 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب مسجد

مسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد. اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد. اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را اقامه کند زن مي گيرد و زن او پارسا و اهل دين خواهد بود. اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند. اگر ببينيد خانه شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه گزيده و اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و حمايت قرار مي دهد.


برچسب‌ها: homayoon

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 19:3 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

فضيلت و خواص تلاوت سوره قدر

اگر شبهاي رمضان اين سوره ي جليله را 1000بار بخواند حضرت محمد (ص) رادر خواب ميبيند و كارهايش رو به راه ميشود .

 پیامبر اكرم (صلی‌ الله علیه وآله و سلم) فرمودند: هر كس سوره ی قدر را بخواند اجر كسی را به او می دهند كه ماه رمضان را روزه داشته باشد و شب قدر را احیاء كرده باشد و نیز به او ثواب كسی ‌را می دهند كه در راه خدا جهاد كرده باشد .  

امام باقر(علیه السلام) فرمودند:

 كسی كه سوره ی قدر را با صدای‌ بلند بخواند مانند كسی ‌است كه در راه خدا شمشیر كشیده باشد و كسی كه این سوره را با صدای ‌آرام بخواند مانند كسی ‌كه در راه خدا خون خود را بریزد و كسی‌كه آن را ده مرتبه بخواند هزار گناه از او پاك می كنند .

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر كس كه سوره ی قدر را در نمازی از نمازهای ‌واجبش بخواند منادی ‌ندا میكند ای‌ بنده ی‌ خدا، ‌خداوند گناهان گذشته ی ‌تو را آمرزید پس آغاز كن اعمال خود را.

امام صادق علیه السلام می فرمایند :

 « للصائم فرحتا ن : فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه » برای شخص روزه دار دو شا دی هست: شادی هنگام افطار و شادی هنگام ملاقات با پروردگار

 و اما ختم :  اگر حاجت مهمی داشتید وضو بگیرید و رو به قبله بنشینید و بدون حرف زدن و یا انجام کار دیگری 400 مرتبه سوره مبارکه قدر را تلاوت کنید 200 مرتبه اول را به حضرت خد یجه سلام الله علیها هدیه کنید و 200 مرتبه دیگر را به حضرت نرجس خا تون سلام الله علیها(مادر گرامی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) هدیه کنید انشا الله حاجت بر آورده میشود .

1- هر که این سوره را بخواند چنان است که تمام رمضان را روزه داشته و شب قدر را احیاء داشته است .

2- هر که این سوره را هنگام داخل و خارج شدن از خانه بخواند شیطان از او دور گردد و نتواند که به او آسیب رساند .

3- هنگام خواب 11 بار قدر را بخواند که باری تعالی 11 ملک بر او گمارد که تا به صبح از شر شیطان نگه دارند .

4- هر که 7 بار بعد از طلوع فجر 7بار سوره قدر را بخواند 70 صف از ملائکه بر او 70 صلوات فرستد و 70 بار بر او رحم کنند .

5- هر مومنی در وضویش این سوره را بخواند از گناهانش بدور آید چون روزی که از مادر زاده شده .

6- هر که این سوره را از حفظ داشته باشد و در خواندن آن مداومت کند گویی تمام علوم را حفظ کرده است

7- هر کس این سوره را بعد نماز صبح ده مرتبه و نزد زوال خورشید ده بار و بعد از عصر ده بار بخواند ، هزار کاتب از فرشتگان را تا سی سال به رنج افکند .

8- امام صادق (ع) فرمودند:کسی که در یکی از نمازهای واجب خویش سوره "انا انزلنا" را بخواند منادی حق ندا در دهد ای بنده خدا ، خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزد ، ( عمل از سر گیر )

9- ختم سوره انا انزلنا جهت وسعت رزق هر روز 10 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید.
10- امام باقر(ع) فرمودند: کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند ، مانند کسی است که در راه خدای عزوجل شمشیر کشیده باشد .

11- کسی که این سوره را با صدای آهسته بخواند ، مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده باشد

12- کسی که 10 بار این سوره را بخواند ، خداوند هزار گناه از گناهان او را پاک می نماید.


برچسب‌ها: فضيلت و خواص تلاوت سوره قدر

تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 23:23 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دعاي محبت خيلي قوي

سوره انشراح رو به شکل زیر می نویسین و به بازوی راستتون می بندین. نتیجه کار رو هم آنی ببینین!!! اسم مادر لازمه و اعراب گذاری هم نمی خواد...

بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک یا مجید ووضعنا عنک وزرک یا مجید الذی انقض ظهرک یا قدیر یسرا امری و رفعنا لک ذکرک یا رافع الق محبتی فی قلب ( اسم طرف و اسم مادرش مثل مریم بنت زهره) فان مع العسر یسرا یا مجید ان مع العسر یسرا یا میسر و یسر اموری فاذا فرغت فانصب یا مجید و الی ربک فارغب فقال انی اجبت حب الخیر اللهم اقض حوائجی.


برچسب‌ها: دعاي محبت خيلي قوي

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 23:38 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

خواص سوره حشر

خواص سوره حشر
    عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة و لا نار و لا عرش و لا کرسي و لا الحجب و السموات السبع و الا رضون السبع و الهواء و الريح و الطير و الشجر و الجبال و الشمس و القمر و الملائکة الا صلو عليه و استغفروا له، و ان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا...
     گروه : معارف اسلامي / آشنايي با قرآن كريم / خواص سوره ها
خواص سوره حشر
عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة و لا نار و لا عرش و لا کرسي و لا الحجب و السموات السبع و الا رضون السبع و الهواء و الريح و الطير و الشجر و الجبال و الشمس و القمر و الملائکة الا صلو عليه و استغفروا له، و ان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا.»
از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده که فرمود: «هر کس سوره حشر را قرائت کند، از بهشت، دوزخ، عرش، کرسي، حجب، آسمان ها هفتگانه، زمين هاي هفتگانه، هوا، بادها، پرندگان، درخت ها، کوه ها، خورشيد، ماه و فرشتگان هيچ يک نمانند، جز اينکه  بر او درود فرستاده و برايش طلب آمرزش کند و چنانچه در آن روز و يا شب بميرد، شهيد از دنيا رفته است.» (مجمع البيان،ج9،ص255)
روي عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأ هذه السورة کان من حزب الله المفلحين و من قرأها ليلة الجمعة امن من البلاء حتي يصبح و من صلي أربع رکعات، يقرأ في کل رکعة الحمد و الحشر و يتوجه الي أي حاجة شاءها و طلبها، قضاها الله تعالي ما لم تکن معصية.»
از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم روايت شده که فرمود: «کسي که اين سوره را قرائت نمايد، از جمله رستگاران شمرده مي شود و هر کس که اين سوره را در شب جمعه قرائت کند تا صبح در امان خداوند خواهد بود و کسي که چهار رکعت نماز (دو نماز دو رکعتي) به جاي آورد و در هر رکعت، بعد از حمد سوره ي حشر را قرائت کند، هر حاجتي که در آن معصيت خداوند نباشد، برآورده مي شود.» (تفسير البرهان، ج7،ص491)
ختومات و توسلات
برآورده شدن حوايج
از امام صادق عليه السلام روايت شده: «هر کس سوره ي حشر را براي برآورده شدن حوايج و گرفتاري هاي مهم، چهل روز و هر روز يک بار، قرائت نمايد، حاجتش برآورده مي شود و به اجابت مي رسد (اگر يک روز قرائت سوره را فراموش کرد، ختم را از اول شروع کند). (تحفة الرضوية، ص142)
هر کس در روز چهارشنبه، هفت مرتبه آيه شريفه «هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم» (آيه 22) را بخواند، حوايج او برآورده شده و ان شاء الله غني گردد.» (کشکول اروميه اي، ص12)
از برخي علما نقل شده: براي برآورده شدن حوايج، وضو گرفته و چهار رکعت نماز (دو نماز دو رکعتي) قرائت شود. در هر رکعت بعد از سوره فاتحه، سوره ي حشر خوانده شود و در رکوع نيز اين سوره را قرائت نمايد، ان شاء الله به زودي حاجتش برآورده مي شود. (خواص الآيات، ص33)
تقويت هوش و حافظه
قال الصادق عليه السلام: «من کتبها بماء طاهر و شربها رزق الذکاء و قلة النسيان باذن الله تعالي.»
امام صادق عليه السلام فرمود: «هر کس اين سوره را نوشته و با آب باران پاکيزه بشويد و از آن آب بنوشد، ذهن و ذکاوت او زياد و فراموشي او کم مي گردد.» (تفسير البرهان،ج7،ص491)
رفع ناشنوايي
شخصي به امام محمد باقر عليه السلام از سنگيني گوش شکايت کرد، حضرت فرمودند: دست بر گوش بکش و اين آيات را بخوان «لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون" هو الله الذي لا اله الا هو العالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم" هو الله الذي لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر سبحان الله عما يشکرون"هو الله الخالق البارء المصور له الأسماء الحسني يسبح له ما في السموات و الأرض و هو العزيز الحکيم» (آيه 21- 24) (مصباح کفعمي، ص153)
در امان بودن
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: «کسي که هر صبح بگويد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم و آيات آخر سوره ي حشر «لو أنزلنا هذا القرآن.... و و العزيز الحکيم» (آيات21-24) خداوند متعال هفت هزار فرشته را مأمور مي کند تا از او محافظت نمايند و تا شب بر او درود فرستند و اگر در آن روز از دنيا برود، شهيد مرده است.» (بحار، ج 92، ص308)
شفاي از امراض
ذکر شده که چهار آيه آخر سوره ي حشر «لو أنزلنا هذا القرآن... و هو العزيز الحکيم» شفاي هر دردي به غير از مرگ است و اگر آن آيات نوشته و سپس با آب باران شسته شود و بعد از آن بنوشد مرض و کسالت رفع مي گردد.» (خواص الآيات، ص133)

برچسب‌ها: خواص سوره حشر

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 20:39 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و (نماز) بخوان،

در قرآن به شب هفت بار سوگند یاد شده است، و می دانیم سوگند به امور مهم یاد می شود، و این خود نشانه اهمیت پرده ظلمت شب است. 
شب بهترین وقت برای راز و نیاز
شب منافع جنبی نیز دارد چرا که سحر گاهانش، بهترین وقت برای راز و نیاز به درگاه محبوب و عبادت و خودسازی و تربیت نفوس است، همان گونه که قرآن شریف در توصیف پرهیزگاران می گوید: «وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» ؛ آنها در سحر گاهان استغفار می کنند.
 

نیایش در شب چرا؟

1-نیایش در شب، از هر نوع ربا و تزویر دور بوده و نمی تواند انگیزه ای داشته باشد.
2- نیایش به هنگام تاریکی شب، سبب می شود که انسان در اعماق عبادت و پرستش حق فرو رود، و اساس یک نوع خودسازی را پی ریزی کند که او را برای فعالیت روزانه، و تحمل در برابر حوادث آماده سازد.
3- شب، موقع آرامش است و موانع فکری وجود ندارد و طبعا توجه انسان به مقام ربوبی بیشتر خواهد بود. انسان احساس می کند که در حالی که تاریکی همه جا را فرا گرفته در خانه دل چراغی روشن است.
 

پیامبر و مقام محمود

«وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا»  ؛ پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و (نماز) بخوان، این یک وظیفه اضافی برای تو است، تا پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد. این مقام را خدا به خاطر سحرخیزی و نافل شب به پیامبر داده است.
معروف در میان مفسرین این است که این مقام همان شفاعت کبرای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است. این تفسیر در روایات متعددی نیز وارد شده است: در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام می خوانیم که در تفسیر جمله « عسی ان بیعثک ربک مقاما محمودا» فرمود: هی الشفاعه.
 

فضیلت نماز شب در روایات

1- پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم، می فرماید: «خیر کم من اطاب الکلام و اطعم اطعام و صلی باللیل و الناس نیام؛ بهترین شما کسانی هستند که در سخن گفتن مؤدبند، گرسنگان را سیر می کنند و در شب هنگام که مردم خوابند نماز می خواند». 
2- امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود: «لا تدع قیام اللیل فان المغبون من حرم قیام اللیل؛ دست از قیام شب بر مدار، مغبون کسی است که از قیام و عبادت شب محروم گردد.»
3- پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم به جبرئیل فرمود: مرا پند ده، جبرئیل گفت: « یا محمد عش ما شئت فانک مبت، و احیب ما شئت فانک مقارقه، و اعمل ما شئت فانک ملافیه، و اعلم ان شرف المومن صلوته باللیل، و عزه کفه عن اعراض الناس؛ ای محمد آن گونه که خواهی زندگی کن اما بدان که سرانجام خواهی مرد، و به هر چه خواهی دل ببند اما بدان سرانجام از آن جدا خواهی شد، و هر عملی می خواهی انجام ده ولی بدان سرانجام عملت را خواهی دید، و نیز بدان که شرف مومن نماز شب او است، و عزتش خودداری از ریختن آبروی مردم است. 
 زیباترین و بهترین موقع برای برقراری ارتباط و گرفتن فیض از جانب خدا، وقت سحر است و اگر یک بررسی اجمالی در زندگی اولیای الهی و علماء ربانی بنماییم خواهیم دید که اغلب اهل نافله شب و بیداری در هنگام سحر بوده اند.
 
فواید و آثار نماز شب در روایات
دعا
1- صحت بدن 2- خشنودی پروردگار 3- در معرض رحمت خدا قرار گرفتن 4- بوی انسان را پاکیزه می کند 5- گشایش روزی 6- بدهکار را ادا می کند 7- بر طرف کننده هم و غم 8- جلاء دهنده دیده 9- از بین برنده گناهان 10- سفید کننده چهره 11- اخلاق را نیکو می کند.
عن ابی عبدالله علیه السلام: نماز شب چهره را زیبا و اخلاق را نیکو و بوی بدن را خوش و پاک، روزی را فراوان، بدهکاری را ادا و هم و غم را بر طرف می سازد و دیده را جلاء می دهد. 
 

سحر، وقت گرفتن فیض

در تمام شبانه روز اگر با خدا ارتباط معنوی برقرار کنیم، به فیوضات و الطاف الهی نائل خواهیم شد، اما زیباترین و بهترین موقع برای برقراری ارتباط و گرفتن فیض از جانب خدا، وقت سحر است و اگر یک بررسی اجمالی در زندگی اولیای الهی و علماء ربانی بنماییم خواهیم دید که اغلب اهل نافله شب و بیداری در هنگام سحر بوده اند.
 

نمونه ای از نماز شب بزرگان

در حالات مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که از بزرگان علما در قرن سیزدهم و ساکن نجف اشرف بوده آمده است: در یکی از شب ها که برای خواندن نماز شب برخاست، فرزند جوانش را از خواب بیدار کرد و فرمود برخیز به حرم مطهر مشرف شده و آنجا نماز بخوانیم. فرزند جوان که برخاستن از خواب در آن ساعت شب برایش دشوار بود، در مقام اعتذار برآمد و گفت من فعلا مهیا نیستم شما منتظر من نشوید بعد مشرف می شوم فرمود: اینجا ایستاده ام، برخیز مهیا شو که با هم برویم. آقازاده به ناچار از جا برخاست و وضو ساخت و با هم به راه افتادند کنار درب صحن مطهر که رسیدند، آنجا مرد فقیری را دیدند نشسته و دست سؤال از برای گرفتن پول از مردم باز کرده است. آن عالم بزرگوار ایستاد و به فرزندش فرمود: این شخص در این وقت شب برای چه این جا نشسته است؟ فرزند گفت: برای گدایی از مردم. مردم چه مقدار ممکن است از رهگذران عائد او گردد؟ گفت: احتمالا مثلا یک تومان ( به پول فعلی ما). فرمود: درست فکر کن، ببین این آدمی برای یک مبلغ ناچیز و کم ارزش دنیا، آن هم متحمل، در این وقت شب از خواب و آسایش خود دست برداشته و آمده در این گوشه نشسته و دست تذلل به سوی مردم باز کرده است، آیا تو به اندازه این شخص اعتماد به وعده های خدا در باره شب خیزان نداری؟ که فرموده است«قلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاءا بما کانوا یعلمون؛ هیچ کس نمی داند که برای پاداش نیکو کاری اش چه نعمت و لذت های بی نهایت که روشنی بخش دل و دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است». گفته اند آن فرزند جوان از شنیدن این گفتار از آن دل زنده و بیدار آن چنان تکان خورد که تنبه یافت که تا آخر عمر از سعادت بیداری آخر شب برخوردار بود و نماز شبش ترک نشد.
 
       مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول                    ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

برچسب‌ها: پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و , نماز , بخوان

تاريخ : پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 | 20:45 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دعائي بسيار قوي براي محبت

 

دعائي بسيار قوي براي محبت

بايد در روز جمعه غسل كرد و سپس دو ركعت نماز حاجت به جا اورد و به نيت مطلوب صلوات فرستد و شروع كند به خواندن سوره توحيد تا هفت روز بخواند روزي 245 مرتبه و پس از آن سوره را اين گونه بخواند


 بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد يا جبرائيل  الله الصمد يا ميكائيل  لم يلد و لم يولد يا اسرافيل

ولم يكن له كفواَ احد يا دردائيل اَجيبوني وَ لَيِّن لي قلب فلان بن فلان وَ سَخِّرهُ بِحَقِّ كُن فَيَكون

 

 ودر روز اخر 248 بار توحید را بخوانيد و سپس سوره توحید را به شکل بالا

به شکل متحیر کننده ای این سوره برایتان عمل می کند .

به جای فلان بن فلان اسم طرف و نام پد رش را بنویسید اگر طرف خانم بود به جای بن بنویسید بنت


برچسب‌ها: دعائي بسيار قوي براي محبت

تاريخ : پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 | 20:41 | نویسنده : سيد همايون سليمي |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.