تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

در خصوص مسایل مختلف مذهبی واجتماعی www.x95.blogfa.com

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

سيد همايون سليمي
تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل در خصوص مسایل مختلف مذهبی واجتماعی www.x95.blogfa.com

موضع ام، سکوت است

یک وقتی؛
بد فهمی ها
آزارام می داد!
همه اش می ترسیدم؛ که
آدم ها اشتباه قضاوتم کنند.
وقت زیادی صرف می کردم برای توضیح دادن خودم
رفع سوتفاهم
حالا اما...
موضع ام، سکوت است؛
در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم!
دیگر،
نه انرژی توضیح دادن دارم...
نه حتی حوصله اش را!
می دانی جانِ دل،
من...
مسئول طرز فکر آدم ها نیستم...
بگذار هر چه خواستند؛
بگویند و برداشت کنند!
من، آرام و بی دغدغه زندگی خواهم کرد...
باید آدم خوبی باشم، اما وقتم را برای اثباتش به دیگران
هدر نمی دهم...


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 1:45 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب شیشه

محمد بن سیرین گوید : دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتکار خانه است، لکن ثباتش نباشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد. اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.

جابر مغربی گوید : اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرِشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانة آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

۲ـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشة پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

۳ـ اگر در خواب چهرة خود و دیگران را در شیشة پنجره ببینید ، نشانة آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

۴ـ شکستن شیشه در خواب ، نشانة آن است که در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد .

۵ـ شکستن ظروف شیشه ای در خواب ،نشانة آن است که قراردادهای کاری به شکل نامطلوبی پایان می یابد .

۶ـ گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانة آن است که به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد .

۷ـ اگر در خواب ظروف کریستال به کسی هدیه بدهید ، نشانة آن است که به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید .

۸ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد .

۹ـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد کرد .

۱۰ـ اگر در خواب از شیشة پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیرِ دستِ کسی کار کنید .

۱۱ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانة آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

۱۲ـ اگر زنی در خواب چهرة مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود .

۱۳ـ اگر مردی در خواب چهرة زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد .


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 23:30 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

به خود مغرور نباش

با تظاهر و ریا نمی توان به جایی رسید. در هر کاری صداقت لازمه ی کار است. بهتر است اول نقائص خود را برطرف سازی و سپس محکم و استوار به دنبال هدف خود بروی. جوانب کار را بسنج و به خود مغرور نباش تا اشتباهی از تو سر نزند.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ | 0:51 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دوران هجر کم کم به سر خواهد آمد

دوران هجر کم کم به سر خواهد آمد و به آرزوی خود می رسی. اعتماد دوستان را با رفتار بی ریای خود جلب کن. اعتماد به نفس داشته باش تا شاهد موفقیت را در آغوش گیری.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ | 0:49 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

ممکن است شخصی از اطرافیان شما شخصیت واقعی خود را نشان ندهد یا حداقل این طور به نظر می‌رسد. ذهن شما بدنبال کشف چیزهایی است که نمی‌دانید. شاید به سرانجام کارهایی می‌اندیشید که دیگران برضد شما انجام می‌دهند. این لزوما یک بیماری روحی روانی نیست و به آن بدی هم که شما فکر می‌کنید به نظر نمی‌رسد. حتی با بهترین مقاصد نیز ممکن است امروز واقعیات تبدیل به مجموعه‌ای از پیچیدگی‌ها شود. خوشبختانه شما قادر هستید که با کمی‌تمرکز به کارهایتان سروسامان دهید.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ | 0:49 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

از فرصت‌ها استفاده کن و برای چیزی که در آرزویش هستی تلاش کن حتی اگر دور از دست‌رس است. با دست روی دست گذاشتن و غمگین بودن به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسی و فقط زمان و فرصت‌های خودت را از دست می‌دهی.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 0:28 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

اين دعا را دائم بخواند

اين دعا را دائم بخواند :

 

بسم الله الرحمن الرحيم يا منزل الشفا و يذهب الداء صل علي محمد و اله و انزل علي وجهي الشفاء »»

 

 

دعاي ديگر به جهت شفا يافتن از بيماري

 

«« مريض مکرر بگويد : بسم الله الرحمن الرحيم يا هو يا من هو يا من ليس الا هو صل علي محمد و آل محمد


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 18:8 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

چه عجب ... همه با سلام آغاز میکنند ولی انگار آغاز آشنایی ما با خداحافظ بوده است حتی یک لحظه قبل از رفتنت را در یاد هیچ کس نیست ... نمی دانم !! نمی دانم وقتی زمان می گذرد سهمم از بی تو بودن بیشتر می شود یا به تو نزدیک تر می شوم خدا کند به اندازه یک سلام وقت بماند !!!!! کاش میشد ببینمت ...


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 0:26 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 17:30 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

هزاران افسوس تا کنارهم هستیم قدر نمیدانیم
اما به هنگام بیماری عیادت کننده هر روز
و به هنگام مرگ با دسته های گل یاد میکنیم
از کسانی که مارا دوست داشتند.
به جای دسته گلی که فردا در قبرم نثار می کنی
امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن.
به جای سیله اشکی که فردا برمزارم میریزی
امروز با تبسمی شادم کن
به جای اون متن های تسلیت که فردا برام می نویسی
امروز با یک پیغام کوچک خوشحالم کن
من امروز به تو نیازم دارم نه فردا


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 17:22 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

در انجام کاری که در پیش داری دچار مشکل و نا امیدی شده ای. یأس و حرمان انسان را از ادامه ی راه باز می دارد و بهتر است راه های دیگر را هم امتحان کنی. با صبر و حوصله و ایمان می توانی کوه مشکلات را از پیش پای خود برداری. مشورت با صاحبنظران را فراموش نکن. به تنهایی از عهده ی حل مشکلات بر نمی آیی.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 17:16 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

عشق است که به انسان بال پرواز می‌دهد. عشق تو را از این زندگی واقعی و روزمره جدا می‌کند و به فضای جدیدی می‌برد که پر از هیجان و امید است. بدون امید و عشق زندگی معطل می‌ماند. پس به زندگی عاطفی‌ات تکانی بده.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 17:46 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

بهتر است در کاری که در پیش گرفته ای تجدید نظر کنی و با تأمل و تعمق بیشتر به آن بپردازی تا بتوانی به نتیجه ی مطلوب دست پیدا کنی. بیهوده به خاطر کاری که حاصلی ندارد، خود را به دردسر مینداز.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 17:39 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

سهل انگاری و تحمل را رها کن. به آنچه داری قانع باش. در طلب آرزوی محال نباش. از لحظه لحظه ی زندگیت بهره ببر تا دچار حسرت و اندوه نشوی


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 17:37 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

هیچ وقت از خودمون پرسیدیم قیمت یه روز زندگی چنده؟
ما که قیمت همه چیزو با پول میسنجیم تا حالا شده از خدا بپرسیم:
قیمت یه دست سالم چنده؟
یه چشم بی عیب چقدر می ارزه؟
چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنمون پرداخت کنیم؟
قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟
و خیلی سوال ها مثل این....
چیه...؟
خیلی خنده داره نه؟
اگه یه روزی فهمیدیم قیمت یه لیتر بارون چنده؟
قیمت یه ساعت روشنایی خورشید چنده؟
چقدر باید بابت مکالمه رایگان با خدا پول پرداخت کنیم؟
یا اینکه چقدر بدیم تا بی منت نفسمون رو،با طراوت طبیعت پر کنیم....
تموم قشنگی های دنیا مال ما،مجانی مجانی
خدایا برای تمام نعمتهایت هزاران بار سپاس


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 0:19 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

در روز نبرد "اسب لاغر میان به كار آید..." تا بتواند با چالاكی خود ،تو را بر رقیبان پیروز گرداند از كسانی كه به راحتی و آسایش خو كرده اند انتظاری و توقعی نمی توان داشت. تو به دوستانی زرنگ احتیاج داری.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 0:12 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

با احساسات ديگران نمي‌شود بازي كرد. كسي كه با آتش بازي مي‌كند خودبخود طعمه آن خواهد شد. شايد تو در اين باره حق داشته باشي اما هر كاري عواقبي دارد كه بايد آنرا در نظر داشت.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 0:9 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر جدی به تو

همه درها را نمي‌توان با كليدهاي عاطفي باز كرد. شايد با اين كليد بتوان دريچه قلبها را گشود و به آنها راه يافت اما مغزها و عقل‌ها كليد ديگري مي‌طلبد و با احساسات كار درست نمي‌شود.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 0:6 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب هدیه

 

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 19:40 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

اول بايد محدوده آرزو را مشخص كرد

 

چگونه مي توان بر نااميدي غلبه كرد و توكل خود را زياد كنيم؟

ابتدا از شما مي پرسم كه «نا اميدي از چه؟»
1- اگر نا اميدي از رحمت خداست كه حقيقتاً جاي ندارد زيرا خدايي كه رحمت واسعه اش همه را فرا گفته نا اميدي در مورد او معنا ندارد آيا مي شود كنار دريا بود و از ديدن دريا نا اميد شد؟ خير، فقط كافي است چشم باز كنيم تا دريا را ببينيم. نا اميدي در مورد خدا به ما بر مي گردد و ايراد از ناحيه ماست. ما به وظايف خود عمل نمي كنيم آن وقت از رحمت خداوند نا اميد مي گرديم.
در قرآن كريم آمده كه «از رحمت خدا نا اميد نمي شوند مگر گروه كافران».(1)
زني خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد كه «زني بچه خود را به دست خود كشته آيا براي او توبه است؟ حضرت فرمود: قسم به خدائي كه جان محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) در دست قدرت اوست اگر آن زن هفتاد پيغمبر را كشته باشد و پشيمان شود و توبه نمايد و خداي تعالي صدق او را بداند كه ديگر به هيچ گناهي رجوع نمي نمايد توبه اش را قبول مي نمايد و گناهانش را عفو مي كند و به درستي كه توبه كننده از گناه مثل كسي است كه گناه نكرده.(2)
حساسيت فراوان روي نا اميدي از رحمت خدا بدان جهت است كه شخص مأيوس از رحمت الهي ديگر هيچ بازگشتي براي خود نمي بيند و به همين علت به هر كاري ممكن است دست بزند. اگر قدري در صفات خدا مطالعه نماييم هيچ گاه از رحمت او نا اميد نمي گرديم.
2- گاهي هم نا اميدي در امور دنيوي است و ناراحت است كه چرا به فلان نقطه نرسيده؟ و اميدي هم به رسيدن آن ندارد.
اول بايد دانست كه آرزوهاي دنيوي ما بايد با ميزان تلاش و توانمندي هاي ما هماهنگ باشد. شخصي كه تلاش نمي كند، پر واضح است كه به نقطه موفقي هم نخواهد رسيد. فاصله اي كه بين آرزوهاي انسان و ميزان تلاش و توانمندي هاي او وجود دارد، عاملي براي پديدار شدن نااميدي و يأس در افراد است. به عبارت ديگر صرف آرزو داشتن اما برنامه اي مشخص براي رسيدن به آن نداشتن و تلاش و جديت لازم را انجام ندادن مشكلي را حل نخواهد كرد.
در گام اول بايد محدوده آرزو را مشخص كرد، در گام دوم بايد توانمندي هاي خود را شناخت و در گام سوم بايد به صورت جدي و با داشتن برنامه براي رسيدن به آرزوها و اهداف اقدام نمود.
بسياري از نا اميدي ها ناشي از عدم برنامه ريزي و عجله است. انسان دوست دارد زود به ثروت برسد و مشكلات پيشاروي او فوراً حل شود. در حالي كه اين عالم، عالم اسباب و علل است و هر كاري از طريق خود انجام مي شود. انسان با برنامه ريزي صحيح بر اساس داشته ها و توانمندي ها و با تكيه بر پشتكار و توكل بر خداوند موفق خواهد شد.
جوان مؤمني كه براي همه كارش برنامه دارد نااميدي به سراغش نخواهد آمد.. او براي كار، زندگي، درس، مطالعه،عبادت، ورزش، تفريح، خواب و ... برنامه دارد و هر لحظه در حال پيمودن مسير كمال و رسيدن به قرب الهي است، چرا نا اميد شود؟ از چه نا اميد شود؟ قرب الهي آن قدر لذيذ و زيباست كه كسي در اين مسير خسته نخواهد شد چه رسد به نا اميدي. آيا عاشقي كه در پي معشوق است و او را روبروي خود مي بيند و به سوي او مي رود از ديدن او نا اميد مي شود؟
جوان مؤمن تلاشش را مي كند و بقيه را به خدا مي سپارد، اگر به مصلحت او بود خدا مي دهد و اگر نبود كه هيچ. ديگر جاي اعتراض نيست. چه بسيار ثروتمنداني كه آب خوش از گلويشان پايين نمي رود و چه بسيار انسان هاي معمولي و با قناعتي كه با لذت زندگي مي كنند.
چند نكته:
1- نا اميدي معمولاً از سرگرداني نشأت مي گيرد و انساني كه نداند« ز كجا آمده؟ آمدنش بهر چه بود؟ و به كجا مي رود آخر؟» سرگردان است. اگر اين سه سؤال براي انسان حل شد، اصلاً نا اميدي برايش معنا ندارد.
پس از حل شدن اين سه سؤال ، آرزوهاي بلند دنيوي نيز كم شده و ريشه هاي نا اميدي نيز قطع مي گردد.
2- گرفتاري هاي دنيوي به صلاح ما بوده و در سازندگي ما بسيار مؤثر است. با ديدن سختي ها نبايد نا اميد شد. مولوي در مثنوي داستاني آورده به اين مضمون كه :اگر شخصي بر گليم چوب مي زند ، مي خواهد گرد و غبار آن را بگيرد و قصد ندارد گليم را كتك بزند. مصيبت ها و گرفتاري ها از اين باب است. يعني اگر بخواهد گرد و غبار غفلت و زنگار از دل ها زدوده شود راه آن تازيانه مصيبت و گرفتاري است. البته گرفتاري ها هم دوره اي دارد و خواهد گذشت. انّ مع العسر يسراً.
3- توجه به اين كه خداوند، عالِم، آگاه و رازق است و از احوال ما با خبر مي باشد نيز در رفع نا اميدي مؤثر است. اگر ما به وظيفه خود كه بندگي خداوند است عمل كنيم، قطعاً خداوند هم روزي معنوي و مادي بندگانش را افزايش خواهد داد. «من يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب» كسي كه تقواي الهي پيشه كند خداوند براي او راه چاره قرار مي دهد و او را از جايي كه گمان نمي كند روزي خواهد داد.(سوره طلاق/2و3).
4- توجه به خداوند و از حدود بندگي خارج نشدن در زمان نا اميدي و گرفتاري بسيار ارزشمند بوده و دوره اين سختي نيز خواهد گذشت. اين مسأله امتحان سخت الهي است كه با صبر و ياري جستن از خداوند از آن بيرون خواهيد آمد.
5- به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه «اقبال و ادبار در زندگي هر انساني ديده مي شود. اقبال يعني «روح انسان به معنويات مايل است و از آن لذت مي برد و ادبار يعني روح انسان به معنويات تمايل ندارد و گويا به آن پشت كرده و مطالبه ندارد. در زمان ادبار گفته اند كه به واجبات عمل كنيد تا زمان آن بگذرد. بالاخره روح انسان در اين دنياي مادي حالات مختلف دارد.
و اما توكل
براي زياد شدن توكل ابتدا بايد با حقيقت توكل آشنا شد و سپس به ثمرات آن توجه جدي كرد.
توكل به خداوند به فرد كمك كند كه بتواند مراحل زندگي را با توان و اميد هرچه بيشتر طي نمايد. توكل از ماده وكالت ‏به معنى سپردن كارها به خدا و اعتماد بر لطف اوست، نه به اين معنى كه دست از تلاش و كوشش بردارد بلكه تا آنجا در توان دارد تلاش كند و منزلگاه ها را يكى بعد از ديگرى با تمام توان بپيمايد، اما خود را مستقل نپندارد و آنچه از توان او بيرون است ‏را به خدا واگذارد و از الطاف جليه و خفيه او مدد بطلبد. حقيقت توكلى كه در شرع اسلامى آمده همان اعتماد قلبى در تمام كارها بر خدا، و صرف نظر كردن از ماسوى الله است
در حديثى از پيامبر اكرم(ص) مى‏خوانيم از جبرئيل سؤال فرمود: «ما التوكل على الله عز و جل; توكل بر خداوند بزرگ چيست؟» عرض كرد: «العلم بان المخلوق لايضر و لاينفع و لايعطى و لايمنع و استعمال الياس من الخلق; حقيقت توكل علم و آگاهى به اين است كه مخلوق نه زيانى مي زند و نه سودى مي رساند، نه چيزى مي بخشد، و نه بازمي دارد، و(ديگر) نا اميد شدن از خلق است(يعنى همه چيز را از سوى خدا و به اذن و فرمان او بداند)». سپس فرمود: «فاذا كان العبد كذلك لم يعمل لاحد سوى الله و لم يرج و لم‏يخف سوى الله، و لم يطمع فى احد سوى الله، فهذا هو التوكل; هنگامى كه بنده خدا چنين باشد، جز براى خدا عملى انجام نمى‏دهد و اميد و ترسى جز به خدا ندارد، و به احدي جز خدا دل نمى‏بندد، اين است‏حقيقت توكل‏»(3) در حديث ديگرى مى‏خوانيم كه از امام معصوم پرسيدند: توكل چيست؟ فرمود: «لاتخاف سواه; توكل اين است كه از غير خدا نترسى‏». (4) از اين تعبيرات به خوبى استفاده مى‏شود كه روح توكل انقطاع الى الله يعنى بريدن از مخلوق و پيوستن به خالق است، و آن كه داراى اين روحيه نباشد به حقيقت توكل نايل نشده است
توكل يعني توجه به اين نكته كه «لا مؤثـّر في الوجود الا الله».
ثمرات توكل
1- نجات انسان توسط خداوند: لقمان به فرزند خود اندرز كرد كه : فرزند عزيزم! به خداوند اعتماد كن و آن گاه در ميان مردم پرس و جو كن(ببين) آيا كسي هست كه به خدا اعتماد كرده باشد و خداوند او را نجات نداده باشد؟ فرزند عزيزم به خدا توكل كن و آن گاه در ميان مردم پرس و جو كن ببين كيست كه به خدا توكل كرده و خداوند كفايتش نكرده باشد؟(5)
2- هر كه دوست دارد نيرومند ترين مردم باشد، بايد به خداوند متعال توكل كند.(6)
3- هر كه به خدا توكل كند دشواري ها براي او آسان شود و اسباب برايش فراهم گردد.(7)
4- هر كه به خدا اعتماد كند خداوند شادماني نشانش دهد و كارهايش را كفايت كند.(8)
5- توكل به خدا باعث مغلوب نشدن در كارها مي شود.(9)
6- بي نيازي و عزت از ثمرات توكل است.
امام صادق عليه السلام : بي نيازي و عزت به هر طرف مي گردند و چون به جايگاه توكل دست يافتند در آن جاي گير مي شوند.(10)
7- اعتماد به خداوند متعال، بهاي هر چيز گراني است و نردبان رسيدن به هر بلندايي.(11)
منابع:
1- سوره يوسف/87
2- گناهان كبيره ، شهيد دستغيب، ج1، ص89، بحث يأس
3- بحارالانوار، جلد 68، صفحه 138، حديث‏23.
4- بحارالانوار، جلد 68، صفحه‏143، حديث 42.
5- منتخب ميزان الحكمة، 6706
6- منتخب ميزان الحكمة،6707
7- منتخب ميزان الحكمة،6708
8- منتخب ميزان الحكمة،6709
9- منتخب ميزان الحكمة،6710
10- منتخب ميزان الحكمة،6711
11- منتخب ميزان الحكمة،6713 مطالعه بيشتر:
گناهان كبيره، شهيد دستغيب، ج1، ص89، بحث يأس
معراج السعادة، ملا احمد نراقي
نهج البلاغة


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 19:36 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر جدی به تو


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:55 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ذکری قوی برای آرامش

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو

الْحَیُّ الْقَیُّومُ

لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ

 مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

 یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ........التماس دعا


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:53 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر جدی به تو

کم کم یاد خواهی گرفت
تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را
اینکه عشق تکیه کردن نیست و رفاقت، اطمینان خاطر
و یاد میگیری که بوسه ها قرارداد نیستند
و هدیه ها، معنی عهد و پیمان نمیدهند.
کم کم یاد میگیری
که حتی نور خورشید هم میسوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری
باید باغ ِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه
منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.
یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی
که محکم باشی پای هر خداحافظی
یاد می گیری که خیلی می ارزی.

برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:51 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

مرگ کهنه ها را بپذیرید.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:42 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

شما به هشدارهای درون خود بی توجهی کردید اما حالا می بایست با حقایق روبرو گردید. از حوادثی که برایتان رخ داده احساس ناامیدی می کنید. وابستگی احساسی و اتکاء شما نسبت به وعده های دیگران بیش از اندازه بوده است. این پیام نمایانگر ناامیدی ناشی از چنین شکستی است.
حقیقت این است که آدمی هرچقدر بیشتر برای نگهداشتن آنچه که رفتنی است تقلا کند بیشتر رنج خواهد برد. ارزش خود و تجربیات خود را نادیده نگیرید. به هر حال زمانی که از این خیال آسوده شوید و زخم هایتان شفا یابند قادر خواهید بود آنچه را که برای شما باقی مانده است به درستی مشاهده کنید.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:25 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

در کارهای خود همیشه به دیگران اتکا دارید و از استقلال می ترسید. وابستگی زیاد به دیگران می تواند خطرناک باشد. بیشتر متکی به خود باشید.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:17 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر جدی به تو

بهتر است بعضی از خاطرات خوب گذشته را بخاطر آسایش و آینده خودت فراموش کنی. هر چه در رویا و خاطرات گذشته سیر کنی برای تو سودی نخواهد داشت. باید به فکر حال و آینده بود.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:14 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

قویترین باطل السحر

روش اول :

سه تا مهر کربلا که تربت امام حسین باشد را تهیه کنید.روی هر کدومشون ۷ بار ایه الکرسی بخونید .و با هر بار خوندن روی مهر فوت کنید.هر بار که آیه الکرسی میخونید وقتی به قسمت(یشفع عنده) که رسیدید.بین (دوتا عین) که به رنگ قرمز دراوردم,در آن قسمت نیت باطل سحر کنید. یعنی بگویید(باطل کردم هر گونه سحر و جادو از هر عنصری ,در هر مکان و هر زمان در حق “نام خود زاییده نام مادر خود” را و به خودشان برگردان)و بعد ایه را ادامه دهید.
پس در واقع روی هر مهر ۷ بار آیه الکرسی را تلاوت میکنید.با هر بار خواندن آیه الکرسی وقتی که به قسمت یشفع عنده که رسیدید بین دو تا عین نیت باطل سحر میکنید و بعد ایه را ادامه میدهید.بعد هر بار تلاوت هم روی مهر فوت میکنید.
سپس هر کدام از این مهر ها را در مسجدی هدیه کنید.مسجدی که در آنجا همیشه نماز جماعت خوانده میشود.(در واقع سه تا مهر را در سه مسجد هدیه کنید و در قسمت جامهری مسجد قرار دهید)اگر یکی از مهر ها را در مسجدی که اسم مسجد سجادیه باشد قرار دهید بهتر است.اگر هم گیر نیاوردید هیچ موردی ندارد.هر بار که نماز گزار پیشانی خود را روی مهر شما قرار دهند دعای باطل سحر شما روز به روز قوی تر میشود.
و اما زمان انجام این عمل:بهترین زمان اولین یکشنبه یا پنج شنبه ماه قمری است.بعد نماز صبح.قبلش غسل کنید و بعد از نماز صبح در حالی که روی سجاده نشسته اید سه مهری که تهیه کرده اید را بردارید و شروع به تلاوت ایت الکرسی کنید.و همان روز مهر ها را در مساجد ها قرار دهید.توجه کنید که فقط شخص سحر زده باید این عمل را انجام دهد.اگر هم شخص به سن تکلیف نیست.میتوان شخص دیگری برای او این کار را انجام دهد.

 

 

روش دوم :

خواندن نماز سر وقت
خواندن نماز سر وقت به صورت منظم باعث باطل شدن سحر و جادو میشه.

اگر به وسیله خواندن نماز بخواهید سحر خودتان را باطل کنید باید هم سر وقت باشد.هم حداقل تا چهل روز سر وقت نمازتان را بخوانید.که بعد چهل روز هر سحری که در شما باشد باطل میشود.البته اگر بعد چهل نمازتان را ادامه دهید دیگر هیچ سحر و جادویی در شما کارساز نیست

روش سوم :

بعد نماز مغرب پنج شنبه یک کاسه آب تمیز(آب چشمه یا آب باران یا اب زمزم) را کنار سجاده قرار دهید.
بعد نماز مغرب اب را جلوی خود قرار دهید و سوره جن را بخوانید.با خواندن هر آیه در آب فوت کنید.حتی وقتی بسم الله را شروع کردید در اب فوت کنید.سپس در نهایت این اب را هنگام خواب بالای سر خود قرار دهید و بخوابید. بعد نماز صبح به حمام بروید این اب را به تمام اعضای تن خود بمالید و یک قلوپ از اب را هم بخورید.مابقی آب را روی سر خود بریزید.(در هنگام ریختن آب به اعضای تن نیت باطل سحر که در بالا ذکر کردم را هم انجام دهید) این عمل را تا ۴ تا شب جمعه انجام دهید.


امید وارم با انجام این کار همه مشکلات شما برطرف شود و در زندگیتان هیچ سحر و جادویی بر شما کار ساز نباشد.و خواهشا خواهشا انقدر برای این کارها به دکونهای دعانویسها نروید.همین عمل بزرگترین باطل سحری بود که قدرت آن را هیچ دعانویسی نمیتواند برای شما به وجود بیاورد......

برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 17:7 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر جدی به تو

تا زمانی که احساست را بیان نکنی، او نخواهد فهمید که در درون و قلب تو چه می‌گذرد. باید عشق و علاقه را بدون تعارف و ملاحظه نثار کرد.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 16:59 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر فقط به تو

به زودی به آرزوی خود می رسی و سعادت و نیکبختی بر زندگی ات سایه خواهد افکند و این حاصل رنج و زحمتی است که تحمل کرده ای. قدر لحظات زندگی را بدان و شکر خداوند را به جای آور


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 16:55 | نویسنده : سيد همايون سليمي |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.